ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับระบบรับและประมวลสัญญาณคลื่นวิทยุ จำนวน 1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนส่งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุย่าน UV (UV ground station) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายในหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาฐานรองกล้องสำหรับควบคุมกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร จำนวน 1 โครงการ

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศแบบระบบปิด (closed chamber) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมทางดาราศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิร้อน-เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคด้านความปลอดภัยและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 78.9x58.7x50.3 ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซ็นเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาวงจรรับสัญญาณช่วงความถี่สูง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 11 of 42