แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2566