แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างต่างประเทศในรอบเดือนทั้งหมด ปีงบประมาณ 2565