แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2565