แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

                  แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
                   
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อชุดไมค์ประชุมแบบดิจิทัล จำนวน 2 ชุด 513,000.00 516,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 513,000.00 บาท), บริษัท โฮมอินโฟ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 515,000.00 บาท) บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 513,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.005/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
2 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นางภคพร โกหลั่น (ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท) นางภคพร โกหลั่น 6,500.00 ราคาต่ำสุด J๋64/018 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563
3 จ้างเหมาทำตรายางเเยกตลับหมึก จำนวน 20 ชิ้น 4,710.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านศุภนันทน์พริ้นท์ (ราคาที่เสนอ 4,710.00 บาท) ร้านศุภนันทน์พริ้นท์ 4,710.00 ราคาต่ำสุด J64/021 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
4 จ้างตรวจวัดสภาพเเวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 งาน 18,083.00 18,083.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ซี.อี.เอ็ม.เทคโนโลยี(ไทยเเลนด์) จำกัด (ราคาที่เสนอ 18,083.00 บาท) บริษัท ซี.อี.เอ็ม.เทคโนโลยี(ไทยเเลนด์) จำกัด 18,083.00 ราคาต่ำสุด J64/020 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
5 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้กิจกรรม “ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์” วันที่ 13 ธันวาคม 2563 จำนวน 2 ผืน 5,029.00 2,514.50 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านสารภี ก๊อปปี้ แอนด์ อิงค์เจ็ทไซน์ (ราคาที่เสนอ 5,029.00 บาท) ร้านสารภี ก๊อปปี้ แอนด์ อิงค์เจ็ทไซน์ 5,029.00 ราคาต่ำสุด J64/022 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563
6 จ้งเหมาซ่อมแซมอาคารสถานที่ จำนวน 3 รายการ 33,980.00 33,980.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง (ราคาที่เสนอ 33,980.00 บาท) นายธนกร ยอดเเสง 33,980.00 ราคาต่ำสุด J64/023 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 3,540.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3,540.00 ราคาต่ำสุด 64/026 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
8 ซื้อวัสดุสำหรับขึ้นงาน CNC จำนวน 1 ชุด 63,210.25 63,320.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) (ราคาที่เสนอ 63,210.25 บาท) บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 63,210.25 ราคาต่ำสุด 64/025 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
9 จ้างทำแผ่นพับ 10 เรื่องดาราศาสตร์น่าติดตามในปี 2564 จำนวน 3,000 ใบ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ (ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 18,000.00 ราคาต่ำสุด J64/025 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
10 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านดาราศาสตร์ จำนวน 1 งาน 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 3,745.00 ราคาต่ำสุด J64/024 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
11 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านดาราศาสตร์ จำนวน 1 งาน 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 3,103.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 3,103.00 ราคาต่ำสุด J64/024 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ  116,100.00 946,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 116,100.00 บาท), บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 127,423.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 116,100.00 ราคาต่ำสุด สซ.006/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
13 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ จำนวน 4 ผืน 10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านสารภี ก๊อปปี้ แอนด์ อิงค์เจ็ทไซน์ (ราคาที่เสนอ 10,058.00 บาท) ร้านสารภี ก๊อปปี้ แอนด์ อิงค์เจ็ทไซน์ 10,058.00 ราคาต่ำสุด J64/026 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
14 ซื้อวัสดุความปลอดภัยสำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 1 ชุด 10,645.00 10,645.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 10,645.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 10,645.00 ราคาต่ำสุด 64/029 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
15 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง 1,195,000.00 7,600,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,195,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท มาร์ท (ราคาที่เสนอ 1,198,000.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,195,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.007/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
16 ซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 88x40.7x88ซม. จำนวน 20 ตู้ 40,400.00 946,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 40,400.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 68,480.00 บาท) บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด 40,400.00 ราคาต่ำสุด สซ.010/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 6,391,110.00 7,600,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 6,391,110.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ซิสเตมส์ (ราคาที่เสนอ 2,400,000.00 บาท) บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 6,391,110.00 ราคาต่ำสุด สซ.008/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการทดสอบการระบุตำแหน่งวัตถุท้องฟ้าของฐานกล้อง จำนวน 4 รายการ 54,529.34 56,580.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (ราคาที่เสนอ 54,529.34 บาท) บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 54,529.34 ราคาต่ำสุด 64/028 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
19 วัสดุใช้สำหรับพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกสำหรับกล้องโทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ จำนวน 9 รายการ 19,300.00 19,300.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 19,300.00 บาท) บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 19,300.00 ราคาต่ำสุด 64/027 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  156,480.00 946,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไอโอนอน จำกัด (ราคาที่เสนอ 156,480.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 38,400.00 บาท) บริษัท ไอโอนอน จำกัด 156,480.00 ราคาต่ำสุด สซ.013/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
21 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ The Great Conjunction ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ 9,095.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 9,095.00 ราคาต่ำสุด J63/028 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
22 ซื้อเวอร์เนียร์ จำนวน 4 เครื่อง 25,360.00 888,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 25,360.00 บาท), บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 33,960.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 25,360.00 ราคาต่ำสุด สซ.016/2564 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
23 ซื้อโต๊ะพร้อมเลื่อยวงเดือน จำนวน 1 ชุด 112,000.00 888,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 112,000.00 บาท), รดาพาณิชย์ (ราคาที่เสนอ 127,800.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 112,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.015/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
24 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 3,424.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 3,424.00 ราคาต่ำสุด J64/032 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
25 ซื้อม้านั่งยาว จำนวน 20 ตัว 31,800.00 946,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอสวี กรุ๊ป จำกัด (ราคาที่เสนอ 31,800.00 บาท), บริษัท ไอโอนอน จำกัด (ราคาที่เสนอ 37,000.00 บาท) บริษัท เอสวี กรุ๊ป จำกัด 31,800.00 ราคาต่ำสุด สซ.011/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
26 จัดจ้างทำเว็บไซต์ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก 99,500.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โซนดอทคอม (ราคาที่เสนอ 99,500.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โซนดอทคอม 99,500.00 ราคาต่ำสุด J64/031 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
27 จัดซื้อการรับประกันระบบป้องกันการบุกรุกระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Fortimail) จำนวน 1 รายการ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท) บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 36,000.00 ราคาต่ำสุด 64/032 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
28 ซื้อโปรแกรม Interactive Data Language (IDL) จำนวน 1 ชุด 199,020.00 200,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท จีไอเอส จำกัด (ราคาที่เสนอ 199,020.00 บาท) บริษัท จีไอเอส จำกัด 199,020.00 ราคาต่ำสุด สซ.009/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
29 จ้างเหมาซ่อมเครื่องผลิตลมสะอาดสำหรับโรงงาน จำนวน 1 งาน 5,885.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 5,885.00 บาท) บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5,885.00 ราคาต่ำสุด J64/033 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
30 ซื้อวัสดุใช้สำหรับออกแบบระบบขับเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร จำนวน 9 รายการ 84,818.00 87,920.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (ราคาที่เสนอ 84,818.00 บาท) บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 84,818.00 ราคาต่ำสุด 64/030 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
31 ซื้อการรับประกันคอมพิวเตอร์สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล HPC จำนวน 1 งาน  428,000.00 429,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 428,000.00 บาท) บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 428,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.021/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
32 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล HPC จำนวน 1 ชุด 1,975,000.00 1,980,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,975,000.00 บาท) บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 1,975,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.020/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 27,660.00 29,790.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 27,660.00 บาท) บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด 27,660.00 ราคาต่ำสุด 64/031 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
34 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 200x60x75 ซม. จำนวน 2 ตัว 13,000.00 946,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ที.อาร์.พี.โปรดักส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท), บริษัท ไอโอนอน จำกัด (ราคาที่เสนอ 17,600.00 บาท) บริษัท ที.อาร์.พี.โปรดักส์ จำกัด 13,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.018/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
35 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิชาการงานกิจกรรมดาราศาสตร์ จำนวน 1 งาน 28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 28,355.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 28,355.00 ราคาต่ำสุด J64/030 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
36 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ จำนวน 2 รายการ 88,170.00 265,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 88,170.00 บาท), บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 99,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 88,170.00 ราคาต่ำสุด สซ.041/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
37 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 120,900.00 1,184,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 120,900.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟทูเอ็น เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 100,755.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 120,900.00 ราคาต่ำสุด สซ.025/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
38 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 7,143.62 1,050,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ็ม. ที. เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ราคาที่เสนอ 7,143.62 บาท), บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 9,900.00 บาท) บริษัท เอ็ม. ที. เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 7,143.62 ราคาต่ำสุด สซ.042/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
39 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 66,272.72 888,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ็ม. ที. เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ราคาที่เสนอ 66,272.72 บาท), บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 53,940.00 บาท) บริษัท เอ็ม. ที. เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 66,272.72 ราคาต่ำสุด สซ.017/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 744,700.00 888,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 744,700.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ราคาที่เสนอ 750,000.00 บาท) บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด 744,700.00 ราคาต่ำสุด สซ.022/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
41 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 6 รายการ 21,000.00 477,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล (ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท), บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล 21,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.038/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
42 ซื้อเครื่องเป่าลม ประเภทไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง 9,980.00 138,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 9,980.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 11,556.00 บาท) บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด 9,980.00 ราคาต่ำสุด สซ.027/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
43 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 43,600.00 1,050,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 43,600.00 บาท), บริษัท เอ็นทีที อินเท็นซ จำกัด (ราคาที่เสนอ 49,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 43,600.00 ราคาต่ำสุด สซ.040/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
44 ซื้อซอฟต์แวร์ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ จำนวน 1 โปรแกรม 580,000.00 600,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 580,000.00 บาท) บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด 580,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.047/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
45 ซื้อชุดทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องจักร (Ballbar testing) จำนวน 1 เครื่อง 757,500.00 888,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จำกัด (ราคาที่เสนอ 757,500.00 บาท), บริษัท ฮาร์ท-เทค โซลูชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 758,990.00 บาท) บริษัท เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จำกัด 757,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.014/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
46 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 24,503.00 138,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 24,503.00 บาท), บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 29,780.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 24,503.00 ราคาต่ำสุด สซ.031/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ 297,032.00 9,318,040.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด (ราคาที่เสนอ 297,032.00 บาท), บริษัท ซัพพลาย เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 665,730.00 บาท) บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด 297,032.00 ราคาต่ำสุด สซ.028/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
48 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 150,000.00 547,100.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 150,000.00 บาท), บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 149,500.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 150,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.032/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
49 ซื้อโปรแกรมประเภทออกแบบงานเชิงกล จำนวน 3 ลิขสิทธิ์ 994,030.00 4,609,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ราคาที่เสนอ 994,030.00 บาท), บริษัท กันนีเวย์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 997,500.00 บาท) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) 994,030.00 ราคาต่ำสุด สซ.045/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
50 ซื้อเครื่องวัดการสะท้อนแสงช่วงความยาวคลื่น 200 - 1000 นาโนเมตร จำนวน 1 เครื่อง  659,000.00 700,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 659,000.00 บาท), บริษัท เอจี เคมีคอล จำกัด (ราคาที่เสนอ 700,000.00 บาท) บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด 659,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.044/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
51 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 669,606.00 800,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด (ราคาที่เสนอ 669,606.00 บาท), บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เวฟ จำกัด (ราคาที่เสนอ 780,250.00 บาท) บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด 669,606.00 ราคาต่ำสุด สซ.046/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
52 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ 217,750.00 9,318,040.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 217,750.00 บาท), บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 144,450.00 บาท) บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 217,750.00 ราคาต่ำสุด สซ.037/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ  138,500.00 200,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 138,500.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 150,000.00 บาท) บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 138,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.037/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 166,500.00 180,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 166,500.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 180,000.00 บาท) บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 166,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.036/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
55 จ้างเหมาจัดนิทรรศการงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน 161,623.50 219,403.50 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท พราว ทู พรีเซ้นท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 161,623.50 บาท) บริษัท พราว ทู พรีเซ้นท์ จำกัด 161,623.50 ราคาต่ำสุด J64/029 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
56 จ้างปรับปรุงบันไดอาคารสำนักงาน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท พี.เอส.ที. กรีนเฮ้าส์ ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 170,000.00 บาท) บริษัท พี.เอส.ที. กรีนเฮ้าส์ ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด 170,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.025/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
57 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล กิจกรรมปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์(โรงเรียนเครือข่าย) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2x3 เมตร จำนวน 510 ผืน  215,391.00 491,130.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 215,391.00 บาท), นางสาวอัญชฏากร ปินตาวะนา (ราคาที่เสนอ 484,500.00 บาท) บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด 215,391.00 ราคาต่ำสุด สจ.027/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
58   177,500.00 477,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท โซเพ็ค จำกัด (ราคาที่เสนอ 177,500.00 บาท) บริษัท โซเพ็ค จำกัด 177,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.033/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
59 จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ราคาที่เสนอ 200,000.00 บาท) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 200,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.029/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
60 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ 3,521,660.00 9,318,040.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 3,521,660.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 9,630.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3,521,660.00 ราคาต่ำสุด สซ.035/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 286,760.00 1,820,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท โรเด้อร์ แอนด์ ชวาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 286,760.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 243,000.00 บาท) บริษัท โรเด้อร์ แอนด์ ชวาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 286,760.00 ราคาต่ำสุด สซ.043/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ 174,500.00 9,318,040.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 174,500.00 บาท), บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 99,000.00 บาท) บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 174,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.030/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1,926,000.00 2,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ราคาที่เสนอ 1,926,000.00 บาท) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) 1,926,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.012/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
64 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 279,600.00 547,100.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 279,600.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 300,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 279,600.00 ราคาต่ำสุด สซ.026/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
65 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1,434,617.53 1,820,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ็ม. ที. เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ราคาที่เสนอ 1,434,617.53 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท) บริษัท เอ็ม. ที. เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1,434,617.53 ราคาต่ำสุด สซ.023/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
66 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ  1,955,960.00 4,609,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท แองเกิล เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,955,960.00 บาท) บริษัท แองเกิล เทคโนโลยี จำกัด 1,955,960.00 ราคาต่ำสุด สซ.029/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563