แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

                  แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
                   
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟความละเอียดต่ำ จำนวน 1 ชุด 82,820.14 82,820.14 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 82,820.14 บาท) บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด 82,820.14 ราคาต่ำสุด 64/014 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
2 ซื้อเครื่องดูดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง 39,700.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 39,700.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 39,700.00 ราคาต่ำสุด 64/015 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
3 จ้างเหมาทำสื่อเผยแพร่ความรู้ จำนวน 2 รายการ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 20,330.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 20,330.00 ราคาต่ำสุด J64/013 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
4 ซื้อกล้องถ่ายภาพดาวเคราะห์ จำนวน 1 ชุด 23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 23,900.00 บาท) บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด 23,900.00 ราคาต่ำสุด 64/017 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ  20,005.00 19,999.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสนิท (ราคาที่เสนอ 20,005.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสนิท 20,005.00 ราคาต่ำสุด 64/018 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
6 ซื้อแผ่นจับยึดงานสูญญากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 300X200X2.5 มม. จำนวน 28 แผ่น 68,052.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เชียงใหม่ดีเซล จำกัด (ราคาที่เสนอ 68,052.00 บาท) บริษัท เชียงใหม่ดีเซล จำกัด 68,052.00 ราคาต่ำสุด 64/016 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
7 จ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งกิจกรรมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 และงานลงนามความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย 14,000.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายโชติวัฒน์ วนเมธิน (ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท) นายโชติวัฒน์ วนเมธิน 14,000.00 ราคาต่ำสุด J64/014 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
8 ซื้อวัสดุสำหรับงานความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 99,940.00 99,940.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 99,940.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 99,940.00 ราคาต่ำสุด 64/019 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
9 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 216,140.00 236,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 216,140.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 216,140.00 ราคาต่ำสุด สซ.002/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
10 วัสดุสำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง จำนวน 3 รายการ 33,367.95 33,750.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท แมชชีนเทค จำกัด (ราคาที่เสนอ 33,367.95 บาท) บริษัท แมชชีนเทค จำกัด 33,367.95 ราคาต่ำสุด 64/020 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
11 จ้างเหมาติดตั้งหลังคาห้องระบบไฟฟ้า 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายสนธยา นำพลสัก (ราคาที่เสนอ 94,000.00 บาท) นายสนธยา นำพลสัก 94,000.00 ราคาต่ำสุด J64/016 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
12 ซื้อกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาดหน้ากล้อง 10 นิ้ว ระบบฐานดอปโซเนียน จำนวน 50 ชุด 2,942,500.00 2,980,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ แมททอล แอนด์ ออพติค (ราคาที่เสนอ 2,942,500.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ แมททอล แอนด์ ออพติค 2,942,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.003/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
13 ซื้อวัสดุสำหรับงานอโนไดซ์ จำนวน 1 รายการ 5,000.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลายส์ (ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลายส์ 5,000.00 ราคาต่ำสุด 64/024 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
14 ซื้อวัสดุความปลอดภัยสำหรับห้องคลีนรูม จำนวน 1 ชุด 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 18,800.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 18,800.00 ราคาต่ำสุด 64/023 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
15 จ้างเหมาตกแต่งอาคารสำนักงานใหญ่ 276,000.00 276,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้าน อิทส์ ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 276,000.00 บาท) ร้าน อิทส์ ดีไซน์ 276,000.00 ราคาต่ำสุด J64/019 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
16 จ้างเหมาบริการรถ จำนวน 2 รายการ 30,800.00 30,800.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภู่พิสิฐ (ราคาที่เสนอ 30,800.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีภู่พิสิฐ 30,800.00 ราคาต่ำสุด J64/012 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
17 จ้างเหมาจัดทำหนังสือบริบทใหม่ของดาราศาสตร์ไทย จำนวน 1 รายการ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ (ราคาที่เสนอ 84,000.00 บาท) ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ 84,000.00 ราคาต่ำสุด J64/015 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
18 จ้างเหมาจัดงานนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 1งาน 1,241,200.00 1,250,000.00 คัดเลือกจ้าง บริษัท ฟ็อกซ์ อิน เดอะ บ็อกซ์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,241,200.00 บาท), บริษัท วี เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,283,893.00 บาท) บริษัท ฟ็อกซ์ อิน เดอะ บ็อกซ์ จำกัด 1,241,200.00 ราคาต่ำสุด สจ.022/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
19 ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาเครื่องสเปกโตรกราฟความละเอียดต่ำ จำนวน 1 ชุด 39,450.90 39,450.90 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 39,450.90 บาท) บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด 39,450.90 ราคาต่ำสุด 64/021 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
20 ซื้อวัสดุสำหรับจับยึดดอกกัดชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด 55,869.00 60,165.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป (ราคาที่เสนอ 55,869.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป 55,869.00 ราคาต่ำสุด 64/022 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
21 จ้างเหมาทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านดาราศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 340,000.00 455,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์การพิมพ์ (ราคาที่เสนอ 340,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงจันทร์การพิมพ์ 340,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.024/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
22 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ  1,374,000.00 1,380,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,374,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท มาร์ท (ราคาที่เสนอ 1,379,500.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,374,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.004/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563