แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

                  แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
                   
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดาวอังคารใกล้โลก 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 10,593.00 บาท) บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 10,593.00 ราคาต่ำสุด J64/002 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
2 ซื้อวัสดุสำหรับงานการจับยึดสายสัญญาณและงานการซ่อมบำรุงอื่น ๆ ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 21 รายการ 13,669.00 14,935.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก (ราคาที่เสนอ 13,669.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 13,669.00 ราคาต่ำสุด 64/005 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
3 ซื้อแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน (Pay Slip) จำนวน 10 กล่อง 14,500.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 14,500.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 14,500.00 ราคาต่ำสุด 64/006 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
4 ซื้อสิทธิ์ในการรับบริการระบบบัญชีการเงิน ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ 133,215.00 133,215.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ล้านนา อีอาร์พี จำกัด (ราคาที่เสนอ 133,215.00 บาท) บริษัท ล้านนา อีอาร์พี จำกัด 133,215.00 ราคาต่ำสุด สซ.001/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
5 ซื้อสิทธิ์ในการรับบริการระบบโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRMI ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ 13,690.00 13,690.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (ราคาที่เสนอ 13,690.00 บาท) บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 13,690.00 ราคาต่ำสุด 64/001 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
6 จ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้กิจกรรมปรากฏการณ์ดาวอังคารอยู่ตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 17,976.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านสารภี ก๊อปปี้ แอนด์ อิงค์เจ็ทไซน์ (ราคาที่เสนอ 17,976.00 บาท) ร้านสารภี ก๊อปปี้ แอนด์ อิงค์เจ็ทไซน์ 17,976.00 ราคาต่ำสุด J64/003 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
7 จ้างเหมาทำความสะอาด หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม 2563 70,940.00 79,780.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท วี.อาร์. สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 70,940.00 บาท) บริษัท วี.อาร์. สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 70,940.00 ราคาต่ำสุด J64/004 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ 76,350.00 76,350.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช (ราคาที่เสนอ 76,350.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช 76,350.00 ราคาต่ำสุด 64/007 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563
9 ซ่อมแซมล้อรับน้ำหนักโดมกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร จำนวน 1 งาน 25,680.00 25,680.00 ตกลงราคาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ราคาที่เสนอ 25,680.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค เทค เอ็นจิเนียริ่ง 25,680.00 ราคาต่ำสุด J64/005 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
10 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล 3,000 ใบ  8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พิมพ์นิยม (ราคาที่เสนอ 8,250.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พิมพ์นิยม 8,250.00 ราคาต่ำสุด J64/006 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
11 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 1 เครื่อง 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 10,200.00 ราคาต่ำสุด 64/009 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
12 ซื้อกระดาษใบเสร็จเคมี 3 ชั้น จำนวน 280 ม้วน 16,240.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 16,240.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 16,240.00 ราคาต่ำสุด 64/008 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563
13 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ไทย พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 140,170.00 บาท) บริษัท ไทย พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด 150,000.00 ราคาต่ำสุด J64/007 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
14 จ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติก โต๊ะหน้าขาวและเต็นท์โค้ง จำนวน 1 งาน 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย 9,095.00 ราคาต่ำสุด J64/009 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
15 จ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านดาราศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 95,000.00 บาท) บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 95,000.00 ราคาต่ำสุด J64/008 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
16 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการกัดชิ้นงานที่มีความลึกและมีขนาดใหญ่ จำนวน 2 รายการ 18,832.00 18,953.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เชียงใหม่ดีเซล จำกัด (ราคาที่เสนอ 18,832.00 บาท) บริษัท เชียงใหม่ดีเซล จำกัด 18,832.00 ราคาต่ำสุด 64/010 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
17 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 390,000.00 390,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พิมพ์นิยม (ราคาที่เสนอ 390,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่พิมพ์นิยม 390,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.067/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
18 จ้างเหมาจัดทำตั๋วเข้าชมท้องฟ้าจำลอง จำนวน 800 เล่ม 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 48,000.00 บาท) บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 48,000.00 ราคาต่ำสุด J64/010(A) ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
19 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 1 งาน 15,878.80 15,878.80 เฉพาะเจาะจงซื้อ แอดเฮียร์ แอดเวอร์ไทซิง (ราคาที่เสนอ 15,878.80 บาท) แอดเฮียร์ แอดเวอร์ไทซิง 15,878.80 ราคาต่ำสุด J64/010 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
20 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ 29,500.00 29,680.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 29,500.00 บาท) บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด 29,500.00 ราคาต่ำสุด 64/011 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
21 เช่าสัญญาณบริการสัญญาณบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 99,927.30 99,927.30 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ราคาที่เสนอ 99,927.30 บาท) บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 99,927.30 ราคาต่ำสุด 64/003 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
22 เช่าสัญญาณบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ราคาที่เสนอ 128,400.00 บาท) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 128,400.00 ราคาต่ำสุด 64/002 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
23 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 41,730.00 41,730.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 41,730.00 บาท), บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 138,980.00 บาท) บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด 41,730.00 ราคาต่ำสุด สจ.018/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
24 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (กม.44.4) และศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31) 74,500.00 74,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 74,500.00 บาท), บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 89,970.00 บาท) บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด 74,500.00 ราคาต่ำสุด สจ.017/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
25 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 45,475.00 45,475.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 45,475.00 บาท), บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 138,980.00 บาท) บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด 45,475.00 ราคาต่ำสุด สจ.016/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
26 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 58,580.00 58,580.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด (ราคาที่เสนอ 58,580.00 บาท), บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 63,999.00 บาท) บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด 58,580.00 ราคาต่ำสุด สจ.010/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
27 จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนและบำรุงรักษา ต้นไม้ บริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 352,800.00 352,800.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท วี.อาร์. สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 352,800.00 บาท), บริษัท รักษาความปลอดภัย ฮารีส การ์ด จำกัด (ราคาที่เสนอ 388,880.00 บาท) บริษัท วี.อาร์. สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 352,800.00 ราคาต่ำสุด สจ.005/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
28 จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 589,200.00 589,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 589,200.00 บาท), บริษัท รักษาความปลอดภัย เอฟ ที เอ็น เรสพอนด์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 499,900.00 บาท) บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด 589,200.00 ราคาต่ำสุด สจ.012/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
29 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1,452,460.80 1,452,460.80 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,452,460.80 บาท) บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยเซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,452,460.80 ราคาต่ำสุด สจ.007/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
30 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม้่ 3,188,883.00 3,188,883.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาเซอร์วิส 2559 (ราคาที่เสนอ 3,188,883.00 บาท), บริษัท ซัมมิท เชียงใหม่ จำกัด (ราคาที่เสนอ 3,154,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาเซอร์วิส 2559 3,188,883.00 ราคาต่ำสุด สจ.015/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
31 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 671,900.00 671,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอฟ ที เอ็น เรสพอนด์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 671,900.00 บาท), บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (ราคาที่เสนอ 767,190.00 บาท) บริษัท รักษาความปลอดภัย เอฟ ที เอ็น เรสพอนด์ จำกัด 671,900.00 ราคาต่ำสุด สจ.009/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
32 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1,848,000.00 1,848,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,848,000.00 บาท), บริษัท รักษาความปลอดภัย เอพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,988,000.00 บาท) บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด 1,848,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.019/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
33 จ้างเหมาบำรุุงรักษาสายนำสัญญาณเครือข่าย (UniNET)  128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 128,400.00 บาท) บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด 128,400.00 ราคาต่ำสุด สจ.020/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
34 เช่าสัญญาณบริการระบบวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง (IP VPN), เช่าสัญญาณบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) และเช่าสัญญาณบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ FTTx 1,590,490.80 1,590,490.80 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ราคาที่เสนอ 1,590,490.80 บาท) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 1,590,490.80 ราคาต่ำสุด 64/004 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
35 ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ชนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 7,400.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก (ราคาที่เสนอ 7,400.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 7,400.00 ราคาต่ำสุด 64/012 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
36 จ้างเหมาบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์และรวบรวมข่าวทางโทรทัศน์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  449,400.00 449,400.00 ตกลงราคาจ้าง บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 449,400.00 บาท) บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 449,400.00 ราคาต่ำสุด สจ.006/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
37 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปเเบบของที่ระสึกดาราศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 17,815.50 18,250.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ไฟว์ ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 17,815.50 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ไฟว์ ครีเอทีฟ แอนด์ ดีไซน์ 17,815.50 ราคาต่ำสุด J64/012 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
38 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 419,500.00 419,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง รักษาความปลอดภัยอินโดจีนการ์ด (ราคาที่เสนอ 419,500.00 บาท), บริษัท เควี เพสท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 439,860.00 บาท) รักษาความปลอดภัยอินโดจีนการ์ด 419,500.00 ราคาต่ำสุด สจ.011/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
39 จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 970,000.00 970,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณสว่าง (ราคาที่เสนอ 970,000.00 บาท), บริษัท ซัมมิท เชียงใหม่ จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,388,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณสว่าง 970,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.013/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
40 จ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ดูแลสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 936,000.00 936,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 936,000.00 บาท), บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 957,600.00 บาท) บริษัท พี.เอส.ที.โฮมเซอร์วิส จำกัด 936,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.008/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
41 ซื้อพร้อมติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 ชุด  1,035,000.00 1,060,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,035,000.00 บาท), บริษัท ไอแซน โซลูชัน (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,060,000.00 บาท) บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด 1,035,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.093/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
42 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 818,352.00 818,352.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 818,352.00 บาท), ปธากรณ์ (ราคาที่เสนอ 829,800.00 บาท) บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 818,352.00 ราคาต่ำสุด สจ.004/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
43 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5,904,000.00 5,904,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ราคาที่เสนอ 5,904,000.00 บาท) สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5,904,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.001/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
44 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 1,476,000.00 1,476,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ราคาที่เสนอ 1,476,000.00 บาท) สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,476,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.002/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
45 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  1,476,000.00 1,476,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ราคาที่เสนอ 1,476,000.00 บาท) สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,476,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.003/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
46 สัญญาเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายสำหรับระบบอีเมลล์และเว็บไซต์ของ สดร. 424,683.00 424,683.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ทำไทย ซอฟท์แวร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 424,683.00 บาท) บริษัท ทำไทย ซอฟท์แวร์ จำกัด 424,683.00 ราคาต่ำสุด สช.001/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
47 จ้างเหมาทำซองจดหมาย จำนวน 3 รายการ 51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด (ราคาที่เสนอ 51,400.00 บาท) บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด 51,400.00 ราคาต่ำสุด J64/011 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
48 ซื้อวัสดุสำหรับเข้ารหัสและระบุตำแหน่งของกล้องดูดาว 2.4 เมตร จำนวน 1 งาน 676,100.90 677,100.00 คัดเลือกซื้อ บริษัท ไฮเดนฮาน (ไทยเเลนด์) จำกัด (ราคาที่เสนอ 676,100.90 บาท) บริษัท ไฮเดนฮาน (ไทยเเลนด์) จำกัด 676,100.90 ราคาต่ำสุด สซ.092/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
49 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 924,000.00 929,880.00 คัดเลือกจ้าง บริษัท วี.อาร์. สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 924,000.00 บาท) บริษัท วี.อาร์. สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 924,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.021/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
50 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1,152,000.00 1,152,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,152,000.00 บาท), บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน (ราคาที่เสนอ 5,694,442.63 บาท) บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1,152,000.00 ราคาต่ำสุด สช.002/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563