แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
ที่ งานที่จะจัดซื้อ/จ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้ออะลูมิเนียมโปรไฟล์เเละอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้ประกอบเพื่อรองรับการทดสอบสัญญาณความถี่สูง จำนวน 28 รายการ 12,274.01 12,274.01 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 12,274.01 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 12,274.01 ราคาต่ำสุด 64/217 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
2 ซื้อตู้ควบคุมความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 243 ลิตร จำนวน 2 ตู้ 118,000.00 121,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซายน์ซิตี้ จำกัด 118,000.00 บริษัท ซายน์ซิตี้ จำกัด 118,000.00 ราคาต่ำสุด 64/213 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
3 ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ จำนวน 1 ชุด 11,453.28 11,453.28 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) 11,453.28 บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) 11,453.28 ราคาต่ำสุด 64/214 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำหรับใช้พัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ 16,168.66 19,020.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 16,168.66 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 16,168.66 ราคาต่ำสุด 64/215 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
5 จ้างเหมาเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม Space Youth Challenge 2021 ยอดเยาวชน คนอวกาศ จำนวน 5,000 เเผ่น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 5,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 5,000.00 ราคาต่ำสุด J64/131 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
6 ซื้อวัสดุความปลอดภัย จำนวน 5 รายการ 15,450.00 12,810.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 15,450.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 15,450.00 ราคาต่ำสุด 64/219 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
7 ซื้อวัสดุทดสอบสัญญาณย่านความถี่สูง จำนวน 48 รายการ 30,880.11 30,879.56 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 30,880.11 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 30,880.11 ราคาต่ำสุด 64/220 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
8 ซื้อวัสดุสำหรับใช้สำหรับผลิตชิ้นส่วนจับยึดอุปกรณ์ทางเดินแสง EXOhSPEC collimator จำนวน 1 โครงการ 263,954.55 296,860.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป 263,954.55 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป 263,954.55 ราคาต่ำสุด 64/216 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
9 จ้างทำโมเดลนาฬิกาแดด จำนวน 1 งาน 227,883.25 229,250.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด 227,883.25 บริษัท สยามพิมพ์นานา จำกัด 227,883.25 ราคาต่ำสุด J64/134 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
10 ซื้อวัสดุสำหรับส่วนติดตั้งระบบสัญญาณความถี่วิทยุย่านเค จำนวน 7 รายการ 115,739.63 115,996.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 115,739.63 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 115,739.63 ราคาต่ำสุด 64/221 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
11 จ้างเหมาแผนที่ดาว แบบ 2 หน้า จำนวน 15,000 ชุด 248,850.00 249,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 248,850.00 บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 248,850.00 ราคาต่ำสุด J64/132 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
12 จ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมทางดาราศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 189,657.50 189,905.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 189,657.50 บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 189,657.50 ราคาต่ำสุด J64/133 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
13 ซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้งห้องประชุมแอนโดรเมดา จำนวน 1 งาน 197,000.00 197,000.00 ตกลงราคาซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่น กัน โอเอ 197,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่น กัน โอเอ 197,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.134/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 9,318.63 2,044.77 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด 9,318.63 บริษัท เอ็มแอนด์ดี พลัส ซัพพลาย จำกัด 9,318.63 ราคาต่ำสุด 64/222 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
15 ซื้อวัสดุทดสอบสัญญาณย่านความถี่สูง จำนวน 33 รายการ 54,948.64 54,995.92 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 54,948.64 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 54,948.64 ราคาต่ำสุด 64/224 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
16 ซื้อวัสดุทดสอบสัญญาณความถี่สูง จำนวน 58 รายการ 61,370.95 61,350.96 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 61,370.95 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 61,370.95 ราคาต่ำสุด 64/225 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
17 จ้างเหมาซ่อมเเซมล้อรับน้ำหนักโดมกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร จำนวน 6 ล้อ 33,384.00 33,384.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค เทค เอ็นจิเนียริ่ง 33,384.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค เทค เอ็นจิเนียริ่ง 33,384.00 ราคาต่ำสุด J64/135 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
18 ซื้อวัสดุสำหรับตัวจับยึดโครงสร้างเครื่องจำลองสนามเเม่เหล็ก จำนวน 1 โครงการ 23,490.70 30,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 23,490.70 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 23,490.70 ราคาต่ำสุด 64/228 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
19 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 5,403.50 5,403.50 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา 5,403.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา 5,403.50 ราคาต่ำสุด J64/136 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับพัฒนาต้นแบบเครื่อง High Flow Nasal Cannula จำนวน 1 โครงการ 45,298.00 46,140.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 45,298.00 บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 45,298.00 ราคาต่ำสุด 64/230 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
21 ซื้อวัสดุสำหรับกลึงชิ้นงานของเครื่องกลึง CNC จำนวน 1 โครงการ 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เชียงใหม่ดีเซล จำกัด 58,850.00 บริษัท เชียงใหม่ดีเซล จำกัด 58,850.00 ราคาต่ำสุด 64/229 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องกันคลื่น 100A พร้อม Power line filter จำนวน 1 ชุด 148,898.36 150,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 148,898.36 บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 148,898.36 ราคาต่ำสุด 64/226 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์บรรจุสารเคมี SCRUB BOTTLE KIT, 7500 AND 7500A จำนวน 1 ชุด 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จำกัด 3,745.00 บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จำกัด 3,745.00 ราคาต่ำสุด 64/232 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์บรรจุสารเคมี REPLACEMENT INTERNAL CHEMICAL BOTTLE KIT FOR LI - 7700 จำนวน 1 ชุด 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จำกัด 5,671.00 บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จำกัด 5,671.00 ราคาต่ำสุด 64/233 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
25 ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด 49,043.45 53,500.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ สเปเชียล โปรดักท์ 49,043.45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ สเปเชียล โปรดักท์ 49,043.45 ราคาต่ำสุด 64/234 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
26 ซื้อวัสดุทดสอบสัญญาณความถี่สูง จำนวน 18 รายการ 31,924.69 32,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 31,924.69 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 31,924.69 ราคาต่ำสุด 64/235 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
27 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบโครงสร้างขนาดใหญ่ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 83,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 83,000.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 83,000.00 ราคาต่ำสุด 64/236 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
28 ซื้อวัสดุสำหรับสนับสนุนการติดตั้งระบบรับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ จำนวน 1 โครงการ 215,323.87 215,330.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 215,323.87 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 215,323.87 ราคาต่ำสุด 64/238 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
29 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง จำนวน 1 โครงการ 83,071.38 83,100.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 83,071.38 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 83,071.38 ราคาต่ำสุด 64/240 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
30 ซื้ออุปกรณ์โครงสร้างรองรับการประกอบและทดสอบชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด 13,006.92 14,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 13,006.92 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 13,006.92 ราคาต่ำสุด 64/239 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแกนอะซิมุทของระบบควบคุมกล้อง Mock-up V.1 จำนวน 1 โครงการ 8,079.87 9,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 8,079.87 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 8,079.87 ราคาต่ำสุด 64/231 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่าน Q-W จำนวน 1 โครงการ 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ร้านปรีชาซัพพลาย(2005) 98,975.00 ร้านปรีชาซัพพลาย(2005) 98,975.00 ราคาต่ำสุด 64/237 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
33 จ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมทางดาราศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 199,555.00 199,555.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 199,555.00 บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 199,555.00 ราคาต่ำสุด ๋J64/137 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุเพื่อการวิจัย จำนวน 1 โครงการ 145,014.96 146,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค เทค เอ็นจิเนียริ่ง 145,014.96 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค เทค เอ็นจิเนียริ่ง 145,014.96 ราคาต่ำสุด 64/242 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
35 ซื้อการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายหลักประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 รายการ 839,000.00 840,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ซิสเตมส์ 840,000.00 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 839,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.136/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564
36 จ้างเหมาจัดทำป้ายด้านความปลอดภัยเเละอาคารสถานที่ จำนวน 1 งาน 79,240.00 79,240.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้าน อิทส์ ดีไซน์ 79,240.00 ร้าน อิทส์ ดีไซน์ 79,240.00 ราคาต่ำสุด J64/138 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
37 จ้างเหมาบริการกรุผนังเเละกรุเคาน์เตอร์เก็บของสำหรับห้องพัฒนาเทคโนโลยีเเละวิศวกรรม จำนวน 1 งาน 94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 94,160.00 บริษัท ดีคอนซ์ มีเดีย จำกัด 94,160.00 ราคาต่ำสุด J64/139 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการวิจัย การศึกษาโครงสร้างการเกิด และอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล ของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนและโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศ จำนวน 6 รายการ  225,684.40 250,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด 225,684.40 บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด 225,684.40 ราคาต่ำสุด สซ.131/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการวิจัย การศึกษาโครงสร้างการเกิด และอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล ของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนและโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศ จำนวน 6 รายการ  749,000.00 780,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) 749,000.00 บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) 749,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.130/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
40 ซื้อผงพลาสติกไนล่อน 12 สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติชนิด SLS จำนวน 4 ถัง 86,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด 86,000.00 บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด 86,000.00 ราคาต่ำสุด 64/243 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับพัฒนาเครื่องช่วยหายใจชนิด High-Flow Nasal Cannula จำนวน 1 โครงการ 76,866.66 77,890.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 76,866.66 บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 76,866.66 ราคาต่ำสุด 64/244 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
42 ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุ จำนวน 1 โครงการ 93,197.00 93,197.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท อี.วี. มัลติ-ซัพพลาย จำกัด 93,197.00 บริษัท อี.วี. มัลติ-ซัพพลาย จำกัด 93,197.00 ราคาต่ำสุด 64/245 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
43 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ 99,254.80 99,850.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 99,254.80 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 99,254.80 ราคาต่ำสุด 64/246 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
44 จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน จำนวน 1 งาน 88,427.00 88,427.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ร้านนิลุบล 88,427.00 ร้านนิลุบล 88,427.00 ราคาต่ำสุด J64/140 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
45 ซื้อเพลาทองเหลืองกลม จำนวน 1 ชิ้น 20,865.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครพรีซิชั่น พาร์ท แอนด์ ทูลส์ 20,865.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครพรีซิชั่น พาร์ท แอนด์ ทูลส์ 20,865.00 ราคาต่ำสุด 64/248 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
46   24,900.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวกร เอ็นจิเนียริ่ง 24,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวกร เอ็นจิเนียริ่ง 24,900.00 ราคาต่ำสุด 64/249 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
47   498,700.00 500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 498,700.00 บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 498,700.00 ราคาต่ำสุด สซ.141/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
48   1,645,000.00 1,694,473.40 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครพรีซิชั่น พาร์ท แอนด์ ทูลส์ 1,645,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโครพรีซิชั่น พาร์ท แอนด์ ทูลส์ 1,645,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.144/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
49   2,812.92 3,500.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 2,812.92 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 2,812.92 ราคาต่ำสุด 64/250 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
50   5,350.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 5,350.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 5,350.00 ราคาต่ำสุด 64/252 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564