แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564