แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ที่ งานที่จะจัดซื้อ/จ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อโมดูลสำหรับควบคุมการไหลของไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 26,750.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท วิงซ์เซิฟ เทคโนโลยี จำกัด 26,750.00 บริษัท วิงซ์เซิฟ เทคโนโลยี จำกัด 26,750.00 ราคาต่ำสุด 64/131 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
2 ซื้อกระจกอินฟราเรด ขนาด 50.8 มิลลิเมตร ใช้สำหรับช่วงความยาวคลื่น 650 – 20,000 นาโนเมตร (Gold Mirror, Zerodur, 50.8 mm, lambda/20, 650-20,000 nm) จำนวน 2 ชิ้น 38,092.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 38,092.00 บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยี จำกัด 38,092.00 ราคาต่ำสุด 64/132 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
3 ซื้อวัสดุสำหรับกัดชิ้นงาน จำนวน 15 รายการ 253,975.20 254,730.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 253,975.20 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 253,975.20 ราคาต่ำสุด 64/133 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564
4 จ้างเหมาติดตั้งสายนำสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 90,000.00 บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 90,000.00 ราคาต่ำสุด J64/099 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
5 ซื้อวัสดุสำหรับประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า กล้อง0.7 เมตร จำนวน 15 รายการ 13,280.84 15,340.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 13,280.84 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด 13,280.84 ราคาต่ำสุด 64/134 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  70,528.00 131,083.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 70,528.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 70,528.00 ราคาต่ำสุด 64/135 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
7 ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพวิดีโอ 360 องศา จำนวน 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โฟโต้บัค จำกัด 30,000.00 บริษัท โฟโต้บัค จำกัด 30,000.00 ราคาต่ำสุด 64/139 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
8 จ้างเหมาบริการต่อเติมห้องด้านนอกใต้บันได อาคารศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สำหรับเป็นสถานที่พัฒนาเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 งาน 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ไทยอินดัสเทค จำกัด 85,600.00 บริษัท ไทยอินดัสเทค จำกัด 85,600.00 ราคาต่ำสุด สจ.051/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
9 ซื้อวัสดุสำหรับระบบเกจเเบบไดเเฟรม(Diaphragm Gauge) จำนวน 3 รายการ 153,010.00 154,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท วิงซ์เซิฟ เทคโนโลยี จำกัด 153,010.00 บริษัท วิงซ์เซิฟ เทคโนโลยี จำกัด 153,010.00 ราคาต่ำสุด 64/137 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
10 ซื้อวัสดุสำหรับประกอบงานเเขนเทียม จำนวน 4 รายการ 7,125.81 6,900.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 7,125.81 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 7,125.81 ราคาต่ำสุด 64/136 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
11 จ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มความเเข็งเเรงของราวกันตก จำนวน 1 งาน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายรบิล วรรณเลิศ 8,500.00 นายรบิล วรรณเลิศ 8,500.00 ราคาต่ำสุด J64/101 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
12 จ้างเหมาซ่อมเเซมพื้นกระเบื้องโก่งตัว จำนวน 1 งาน 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายรบิล วรรณเลิศ 32,800.00 นายรบิล วรรณเลิศ 32,800.00 ราคาต่ำสุด J64/102 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
13 ซื้อวัสดุสำหรับประกอบโครงสร้างกล้องโทรทรรศน์Mock-up V.2 จำนวน 58 รายการ 66,992.70 78,906.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 66,992.70 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 66,992.70 ราคาต่ำสุด 64/140 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
14 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ฝ้าฉลุลาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน 30,450.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้าน อิทส์ ดีไซน์ 30,450.00 ร้าน อิทส์ ดีไซน์ 30,450.00 ราคาต่ำสุด J64/103 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ จำนวน 18 รายการ 116,292.95 117,535.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 116,292.95 บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 116,292.95 ราคาต่ำสุด 64/142 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
16 ซื้อเหล็กแผ่นดำ 10.00Mx4x8 ฟุต จำนวน 1 PCS 10,070.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด 10,070.00 บริษัท ภาคเหนือเหล็กรูป จำกัด 10,070.00 ราคาต่ำสุด 64/141 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
17 จ้างเหมาจัดทำหนังสือบริบทใหม่ของดาราศาสตร์ไทย จำนวน1 รายการ 88,500.00 88,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ 88,500.00 ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ 88,500.00 ราคาต่ำสุด J64/105 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
18 ซื้อเลนส์ใกล้วัตถุ จำนวน 2 รายการ 442,000.00 447,400.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท สเปซเมด จำกัด 442,000.00 บริษัท สเปซเมด จำกัด 442,000.00 ราคาต่ำสุด 64/143 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
19 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องผลิตลมสะอาดโรงงาน จำนวน 1 งาน 99,017.80 99,017.80 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 99,017.80 บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 99,017.80 ราคาต่ำสุด J64/106 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
20 ซื้อครุภัณฑ์เเละวัสดุ จำนวน 5 รายการ 245,200.00 246,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิชั่น โปรดักส์ เทรดดิ้ง 245,200.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิชั่น โปรดักส์ เทรดดิ้ง 245,200.00 ราคาต่ำสุด สซ.119/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564
บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด 239,200.00
21 ซื้อวัสดุความปลอดภัย จำนวน 4 รายการ 56,060.00 56,060.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 56,060.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 56,060.00 ราคาต่ำสุด 64/144 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
22 จ้างเหมาพัฒนาออกเเบบสื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ประเภทเเบบปฏิทิน สมุดบันทึก โปสการ์ด เเละหนังสือดาราศาสตร์ ในรูปเเบบไฟล์ดิจิตอล จำนวน 1 งาน 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ 99,500.00 ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ 99,500.00 ราคาต่ำสุด J64/107 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
23 จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ(แบบรวมอะไหล่เเละอุปกรณ์) จำนวน 2 เครื่อง 8,506.50 8,600.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8,506.50 บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 8,506.50 ราคาต่ำสุด J64/100 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
24 ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ จำนวน 5 รายการ 18,250.00 20,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด 18,250.00 บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด 18,250.00 ราคาต่ำสุด สซ.121/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด 18,587.00
25 ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เวิร์ค ไลน์ พลัส จำกัด 20,000.00 บริษัท เวิร์ค ไลน์ พลัส จำกัด 20,000.00 ราคาต่ำสุด 64/147 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
26 จ้างเหมาตรวจสอบระบบเเจ้งเหตุเพลิงไหม้ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จำนวน 1 งาน 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท เคเค ซัพพลาย การวิศวกรรม จำกัด 70,000.00 บริษัท เคเค ซัพพลาย การวิศวกรรม จำกัด 70,000.00 ราคาต่ำสุด J64/109 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
27 ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด  71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 71,155.00 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 71,155.00 ราคาต่ำสุด 64/146 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
28   43,078.00 47,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด 43,078.00 บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด 43,078.00 ราคาต่ำสุด สซ.122/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
29 จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A4 จำนวน 1,000 แผ่น 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 5,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพกฤต งานพิมพ์ 5,000.00 ราคาต่ำสุด J64/104 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
30 ซื้ออีพ๊อกซี่ใยเเก้ว จี10 จำนวน 3 รายการ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 13,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 13,000.00 ราคาต่ำสุด 64/148 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
31 ซื้อวัสดุประกอบระบบทำสุญญากาศ จำนวน 22 รายการ 160,286.00 162,200.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 160,286.00 บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 160,286.00 ราคาต่ำสุด 64/149 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564
32 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องวัดเเละวิเคราห์ขนาดอนุภาค NanoScan Nanoparticle Sizer 3910 เเละOptical Particle Sizer 3330 จำนวน 2 รายการ 80,999.00 80,999.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 80,999.00 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 80,999.00 ราคาต่ำสุด J64/110 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564
33 ซื้อวัสดุเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ THERMISTOR ในคอนเดนเซอร์ จำนวน 1 ชิ้น 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 7,062.00 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 7,062.00 ราคาต่ำสุด 64/150 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564
34 ซื้อวัสดุควบคุมการไหลอากาศด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 ชิ้น 49,648.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท วิงซ์เซิฟ เทคโนโลยี จำกัด 49,648.00 บริษัท วิงซ์เซิฟ เทคโนโลยี จำกัด 49,648.00 ราคาต่ำสุด 64/151 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
35 ซื้อเทปติดกล่องกระดาษ จำนวน 144 ม้วน 3,888.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 3,888.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 3,888.00 ราคาต่ำสุด 64/152 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
36 จ้างทำภาพยนตร์ดาราศาสตร์สำหรับท้องฟ้าจำลองระบบฟลูโดมดิจิทัล จำนวน 1 รายการ 198,000.00 200,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 197,000.00 บริษัท ไอ แอม ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด 198,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.050/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
บรษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 197,000.00
37 ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมหัวโพรปวัดระยะชิ้นงาน จำนวน 2 รายการ 99,189.00 99,189.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จำกัด 99,189.00 บริษัท เอสทีเจ อินเตอร์เทรด จำกัด 99,189.00 ราคาต่ำสุด 64/154 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
38 จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์ “40 ปี อุกกาบาตเชียงคาน” จากบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลของ ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล จำนวน 1 งาน 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นางภาสุรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 50,000.00 นางภาสุรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 50,000.00 ราคาต่ำสุด J64/111 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงานเเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 1,920.00 15,673.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,920.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,920.00 ราคาต่ำสุด 64/156 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงานเเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 9,695.10 15,673.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) 9,695.10 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) 9,695.10 ราคาต่ำสุด 64/157 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงานเเละวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 3,520.00 15,673.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 3,520.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 3,520.00 ราคาต่ำสุด 64/155 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
42 ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับจำลองและประมวลผลงานแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง 396,970.00 400,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 396,970.00 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 396,970.00 ราคาต่ำสุด สซ.123/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564
43 จ้างก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์พร้อมห้องน้ำ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา จำนวน 1 งาน 20,000,000.00 20,000,000.00 คัดเลือกจ้าง บริษัท เอส.ที. 32 จำกัด 20,000,000.00 บริษัท เอส.ที. 32 จำกัด 20,000,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.049/2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564
44   279,000.00 280,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 279,000.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 279,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.120/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
45 จ้างออกแบบอาคารเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ จำนวน 1 งาน 2,800,000.00 2,800,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง กิจการร่วมค้า กรกรฏ ก๊อด แอนด์ คอนซัลเเต้นท์ ยูนิเวริส์ คอร์ปอเรชัน 2,788,888.00 บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด 2,800,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.053/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
46   265,199.50 265,199.50 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กรุงเทพวิบูลย์ภัณฑ์ จำกัด 265,199.50 บริษัท กรุงเทพวิบูลย์ภัณฑ์ จำกัด 265,199.50 ราคาต่ำสุด 64/153 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
47 จ้างปรับแบบก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก จำนวน 1 งาน 3,200,000.00 3,200,000.00 คัดเลือกจ้าง บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด 3,200,000.00 บริษัท วิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม จำกัด 3,200,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.052/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
48 ซื้อวัสดุสำหรับปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณคลื่นความถี่ จำนวน 3 รายการ 497,000.00 499,600.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 497,000.00 บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 497,000.00 ราคาต่ำสุด 64/145 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
49 ซื้อวัสดุสำหรับระบบเกจเเบบไอออน(Ion Gauge) จำนวน 3 รายการ 202,900.00 226,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โปรเฟสชั่นเเนลเเวคคัมพาร์ทเนอร์ส จำกัด 202,900.00 บริษัท โปรเฟสชั่นเเนลเเวคคัมพาร์ทเนอร์ส จำกัด 202,900.00 ราคาต่ำสุด 64/138 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564