แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
ที่ งานที่จะจัดซื้อ/จ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อSS400 ตัดแก๊ส ขนาด260*260*55 มม. (ก้อนเหล็ก) จำนวน 1 ชิ้น 3,509.60 3,600.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป 3,509.60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส บี เจเนอรัล กรุ๊ป 3,509.60 ราคาต่ำสุด 64/108 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
2 จ้างเหมาจัดทำสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 49,865.00 49,865.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท แบรนด์ดิเพล็กซ์ จำกัด 49,865.00 บริษัท แบรนด์ดิเพล็กซ์ จำกัด 49,865.00 ราคาต่ำสุด J64/087 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
3 จ้างเหมาซ่อมเเซมอาคารสถานที่ 3 รายการ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นางภคพร โกหลั่น 5,900.00 นางภคพร โกหลั่น 5,900.00 ราคาต่ำสุด J64/088 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุสำหรับตู้คอนโทรล จำนวน 16 รายการ 35,770.10 37,580.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 35,770.10 บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 35,770.10 ราคาต่ำสุด 64/110 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
5 ซื้อวัสดุควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณวิทยุ จำนวน 1 ชิ้น 22,952.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 22,952.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 22,952.00 ราคาต่ำสุด 64/113 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
6 จ้างเหมาซ่อมเเซมอาคาร จำนวน 2 รายการ 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง 10,100.00 นายธนกร ยอดเเสง 10,100.00 ราคาต่ำสุด J64/092 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุสำหรับเชื่อมPOWER ของตู้คอลโทรล จำนวน 5 รายการ 17,665.38 18,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 17,665.38 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 17,665.38 ราคาต่ำสุด 64/114 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
8 ซื้อวัสดุรองรับการทำงานของอุปกรณ์ดิจิไทต์สัญญาณSKARAB จำนวน 9 รายการ 22,730.00 20,740.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 22,730.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 22,730.00 ราคาต่ำสุด 64/115 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
9 จ้างเหมาซ่อมแซมชุดไดสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ไทย พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด 5,350.00 บริษัท ไทย พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด 5,350.00 ราคาต่ำสุด J64/093 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
10 จ้างเหมาออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล จำนวน 1 งาน 99,600.00 99,600.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นางสาววนาวัลย์ บุตรรัตน์ 99,600.00 นางสาววนาวัลย์ บุตรรัตน์ 99,600.00 ราคาต่ำสุด J64/095 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
11 จ้างเหมาทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านดาราศาสตร์ จำนวน 17 รายการ 256,799.90 396,480.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 256,799.90 บริษัท เอบิซ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 256,799.90 ราคาต่ำสุด ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
12 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำฟลัชวาล์วชักโครกแตก จำนวน 1 งาน 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง 11,400.00 นายธนกร ยอดเเสง 11,400.00 ราคาต่ำสุด J64/096 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
13 จ้างเหมาทำสื่อสิ่งพิมพ์ดาราศาสตร์Reprint โมเดลดาวเคราะห์ (9 แบบ) จำนวน 1 งาน 99,617.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 99,617.00 บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 99,617.00 ราคาต่ำสุด J64/097 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
14 จัดซื้อ USB KVM Cables (USB/Video) จำนวน 2 รายการ 19,520.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 19,520.00 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 19,520.00 ราคาต่ำสุด 64/112 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
15 ซื้อข้อต่อท่อสำหรับตู้ดูดสารเคมี จำนวน 1 ชุด 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไซเเอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด 11,500.00 บริษัท ไซเเอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด 11,500.00 ราคาต่ำสุด 64/123 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
16 จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายและอุปกรณ์กันนก จำนวน 1 งาน 88,700.00 88,700.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายกฤษณะ ซ่อนกลิ่น 88,700.00 นายกฤษณะ ซ่อนกลิ่น 88,700.00 ราคาต่ำสุด J64/098 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
17 ซื้อวัสดุสำหรับกระจายความร้อน เพื่อล้างฟิล์มกระจกกล้องโทรทรรศน์ของโครงการ CTA จำนวน 4 รายการ 3,787.80 3,850.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 3,787.80 บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 3,787.80 ราคาต่ำสุด 64/119 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
18 ซื้อวัสดุสำหรับระบบให้ความร้อนเพื่อล้างฟิล์มกระจกกล้องโทรทรรศน์ของโครงการCTA จำนวน 7 รายการ 19,870.00 19,870.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 19,870.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงอีเล็กทริก 19,870.00 ราคาต่ำสุด 64/120 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
19 ซื้อวัสดุความปลอดภัย จำนวน 13 รายการ 35,117.10 47,315.10 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 35,117.10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย 35,117.10 ราคาต่ำสุด 64/122 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
20 ซื้อวัสดุความปลอดภัย จำนวน 13 รายการ 11,235.00 47,315.10 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เมดิเซฟ จำกัด 11,235.00 บริษัท เมดิเซฟ จำกัด 11,235.00 ราคาต่ำสุด 64/121 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
21 ซื้อวัสดุชุดทดลองสำหรับศึกษาวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไกการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพ จำนวน 8 รายการ 7,480.00 20,150.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 7,480.00 บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด 7,480.00 ราคาต่ำสุด 64/124 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
22 ซื้อวัสดุชุดทดลองสำหรับศึกษาวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไกการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพ จำนวน 8 รายการ 6,065.00 20,150.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง 6,065.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง 6,065.00 ราคาต่ำสุด 64/125 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
23 ซื้อวัสดุชุดทดลองสำหรับศึกษาวิเคราะห์แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไกการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพ จำนวน 8 รายการ 5,500.00 20,150.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม.วี.เทรดดิ้ง 5,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม.วี.เทรดดิ้ง 5,500.00 ราคาต่ำสุด 64/126 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
24 ซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนา Weather station จำนวน 5 รานการ 11,235.00 11,340.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 11,235.00 บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด 11,235.00 ราคาต่ำสุด 64/127 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
25 จ้างทำตั๋วเข้าชมท้องฟ้าจำลอง จำนวน 1 งาน 11,984.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 11,984.00 บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 11,984.00 ราคาต่ำสุด J64/089 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
26 ซื้อเครื่องล้างกระจก จำนวน 1 เครื่อง 3,498,900.00 3,500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเปอร์ 3,499,970.00 บริษัท ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้น จำกัด 3,498,900.00 ราคาต่ำสุด สซ.116/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
27 ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล (ดิสก์) สำหรับระบบ HPC Lustre Storage จำนวน 7 ลูก 196,000.00 196,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 196,000.00 บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 196,000.00 ราคาต่ำสุด 64/117 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
28 จ้างแปลสัญญากล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร จำนวน 1 งาน 62,400.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62,400.00 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 62,400.00 ราคาต่ำสุด J64/090 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
29 จ้างเหมาซ่อมแซมชุดนิทรรศการแบบจำลองการหมุนของดาวเคราะห์แก๊ส ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท ฟ็อกซ์ อิน เดอะ บ็อกซ์ จำกัด 16,050.00 บริษัท ฟ็อกซ์ อิน เดอะ บ็อกซ์ จำกัด 16,050.00 ราคาต่ำสุด ๋J64/094 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
30 ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว จำนวน 2 จอ 49,900.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 49,900.00 บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 49,900.00 ราคาต่ำสุด 64/111 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
31 ซื้อวัสดุใช้สำหรับยึดประกอบอุปกรณ์ความถี่สูง จำนวน 42 รายการ 98,592.75 98,640.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 98,592.75 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 98,592.75 ราคาต่ำสุด 64/116 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
32 ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งตัวระบุตำแหน่ง (Encoder) ชุดทดสอบแกน Altitude กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร จำนวน 39 รายการ  73,557.60 74,865.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 73,557.60 บริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด 73,557.60 ราคาต่ำสุด ๋64/130 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
33 ซื้อซอร์ฟแวร์ออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 สิขสิทธิ์ 375,000.00 400,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด 375,000.00 บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด 375,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.118/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
34 ซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 6 หลอด 151,423.00 159,393.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เวิร์ค ไลน์ พลัส จำกัด 151,423.00 บริษัท เวิร์ค ไลน์ พลัส จำกัด 151,423.00 ราคาต่ำสุด สซ.114/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 129,940.80
35 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับสร้างชิ้นงานต้นแบบงานข้อเข่าเทียมอัจฉริยะ จำนวน 76 รายการ  498,384.60 499,969.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 498,384.60 บริษัท เอ็มเจ บิสซิเนส จำกัด 498,384.60 ราคาต่ำสุด 64/128 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
36 จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์พร้อมห้องน้ำ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา จำนวน 1 งาน 900,000.00 900,000.00 คัดเลือกจ้าง บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด 900,000.00 บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด 900,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.048/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564
37 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงานประชุม (E-Meeting) ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน 134,100.00 134,100.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 134,100.00 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 134,100.00 ราคาต่ำสุด J64/091 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
38 ซื้อวัสดุใช้สำหรับพัฒนาระบบการทดลองมนโครงการศึกษาโครงสร้าง การเกิด เเละอัตรกิริยาระหว่างโมเลกุล ของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนเเละโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศ จำนวน 12 รายการ 478,932.00 479,210.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด 478,932.00 บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด 478,932.00 ราคาต่ำสุด 64/129 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564