แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

                  แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
                   
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท) ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวงจรสื่อสารตัวรับสัญญาณความถี่วิทยุย่านK จำนวน 1 ชิ้น 61,471.50 61,471.50 เฉพาะเจาะจงซื้อ ร้านปรีชาซัพพลาย(2005) (ราคาที่เสนอ 61,471.50 บาท) ร้านปรีชาซัพพลาย(2005) 61,471.50 ราคาต่ำสุด 64/033 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
2 จ้างเหมาตรวจสอบอาคาร จำนวน 1 งาน 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท เพอร์ฟอร์มเเมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด (ราคาที่เสนอ 97,000.00 บาท) บริษัท เพอร์ฟอร์มเเมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด 97,000.00 ราคาต่ำสุด J64/034 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
3 ซื้อการรับประกันระบบป้องกันเครือข่าย จำนวน 1 รายการ 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด (ราคาที่เสนอ 140,000.00 บาท) บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด 140,000.00 ราคาต่ำสุด 64/034 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
4 ซื้อการรับประกันระบบป้องกันเครือข่าย (Fortigate Firewall) จำนวน 3 รายการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 90,000.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 90,000.00 ราคาต่ำสุด 64/037 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
5 จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกโครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน 99,477.90 99,462.15 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง (ราคาที่เสนอ 99,477.90 บาท) บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 99,477.90 ราคาต่ำสุด J64/027 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
6 ซื้อแผ่นฉนวนป้องกันสําหรับเครื่องวัดปริมาณไอน้ำบนชั้นบรรยากาศ จำนวน 1 ชิ้น 44,940.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โรเด้อร์ แอนด์ ชวาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 44,940.00 บาท) บริษัท โรเด้อร์ แอนด์ ชวาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 44,940.00 ราคาต่ำสุด 64/038 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
7 จ้างเหมาซ่อมเเซมท่อเมนประปาน้ำดี จำนวน 1 งาน 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายธนกร ยอดเเสง (ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท) นายธนกร ยอดเเสง 6,500.00 ราคาต่ำสุด J64/036 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 173,000.00 200,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไอโอนอน จำกัด (ราคาที่เสนอ 173,000.00 บาท), บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 190,000.00 บาท) บริษัท ไอโอนอน จำกัด 173,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.051/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
9 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ MIS ประจำปี 2564 300,050.00 350,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท อินโฟลิ้งค์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 300,050.00 บาท), บริษัท ดัค แล็บ จำกัด (ราคาที่เสนอ 300,050.00 บาท) บริษัท อินโฟลิ้งค์ จำกัด 300,050.00 ราคาต่ำสุด สจ.026/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
10 จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 งาน 700,000.00 700,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ราคาที่เสนอ 700,000.00 บาท) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 700,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.028/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 61,735.00 42,459.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช (ราคาที่เสนอ 61,735.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช 61,735.00 ราคาต่ำสุด 64/039 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
12 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ และ Mock up โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน 47,454.50 48,160.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง ร้านสารภี ก๊อปปี้ แอนด์ อิงค์เจ็ทไซน์ (ราคาที่เสนอ 47,454.50 บาท) ร้านสารภี ก๊อปปี้ แอนด์ อิงค์เจ็ทไซน์ 47,454.50 ราคาต่ำสุด J64/039 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564
13 จ้างเหมาซ่อมเเซมเเละรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 35,871.75 36,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 35,871.75 บาท) บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 35,871.75 ราคาต่ำสุด J64/038 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
14 ซื้อซื้อ Readhead Encoder สำหรับซ่อมเเซมกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร จำนวน 3 ตัว 153,823.20 153,823.20 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 153,823.20 บาท) บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด 153,823.20 ราคาต่ำสุด 64/041 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 238,888.00 250,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท นีโอเทค จำกัด (ราคาที่เสนอ 238,888.00 บาท) บริษัท นีโอเทค จำกัด 238,888.00 ราคาต่ำสุด สซ.049/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ  28,000.00 1,050,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอ็นทีที อินเท็นซ จำกัด (ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 34,800.00 บาท) บริษัท เอ็นทีที อินเท็นซ จำกัด 28,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.054/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
17 ซื้อซื้อเครื่องหุ้มรองเท้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เมดิเซฟ จำกัด (ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท) บริษัท เมดิเซฟ จำกัด 50,000.00 ราคาต่ำสุด 64/044 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ  257,000.10 946,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เดอะเฟิสท์เอฟโวลูชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 257,000.10 บาท), บริษัท วาคิณ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ราคาที่เสนอ 99,000.00 บาท) บริษัท เดอะเฟิสท์เอฟโวลูชั่น จำกัด 257,000.10 ราคาต่ำสุด สซ.019/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
19 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปเเบบของที่ระสึกดาราศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 105,260.00 437,230.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด (ราคาที่เสนอ 105,260.00 บาท), บริษัท ชูการ์ เลค จำกัด (ราคาที่เสนอ 26,400.00 บาท) บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 105,260.00 ราคาต่ำสุด สจ.032/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
20 ซื้อซื้อตู้ MTS (Multi Transfer Switch) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด 95,444.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พารา วิศวกรรม (ราคาที่เสนอ 95,444.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พารา วิศวกรรม 95,444.00 ราคาต่ำสุด 64/042 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
21 จ้างแปล พ.ร.ฎ. สดร. จากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน 25,650.00 25,650.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ราคาที่เสนอ 25,650.00 บาท) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25,650.00 ราคาต่ำสุด J64/040 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
22 ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว จำนวน ๑ เครื่อง 70,620.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด (ราคาที่เสนอ 70,620.00 บาท) บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด 70,620.00 ราคาต่ำสุด 64/043 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
23 ซื้อซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว จำนวน ๓ รายการ 74,579.00 4,753.50 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด (ราคาที่เสนอ 74,579.00 บาท) บริษัท โปรเฟสชั่นเเนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด 74,579.00 ราคาต่ำสุด 64/045 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564
24 ซื้อซื้อกล้องโทรทรรศน์ (StandOff Raman Detection Telescope) จำนวน ๑ ตัว 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท) บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จำกัด 45,000.00 ราคาต่ำสุด 64/046 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
25 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ  299,000.00 2,776,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้น จำกัด (ราคาที่เสนอ 299,000.00 บาท), ยูไนเต็ด อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเปอร์ (ราคาที่เสนอ 300,000.00 บาท) บริษัท ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้น จำกัด 299,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.059/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
26 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 398,000.00 2,776,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 398,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 138,900.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 398,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.062/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
27 จ้างเหมาซ่อมเเซมอาคารสถานที่ จำนวน 2 รายการ 9,100.00 5,590.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นางภคพร โกหลั่น (ราคาที่เสนอ 9,100.00 บาท) นางภคพร โกหลั่น 9,100.00 ราคาต่ำสุด J64/037 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
28 ซื้อซื้อชุดควบคุมการหมุนสายอากาศ จำนวน ๑ ชุด 47,957.40 48,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท อี.วี. มัลติ-ซัพพลาย จำกัด (ราคาที่เสนอ 47,957.40 บาท) บริษัท อี.วี. มัลติ-ซัพพลาย จำกัด 47,957.40 ราคาต่ำสุด 64/047 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
29 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 รายการ  23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายสนธยา นำพลสัก (ราคาที่เสนอ 23,500.00 บาท) นายสนธยา นำพลสัก 23,500.00 ราคาต่ำสุด J64/041 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
30 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักรซีเอ็นซี จำนวน 2 รายการ 83,460.00 83,460.00 ตกลงราคาจ้าง บริษัท แมชชีนเทค จำกัด (ราคาที่เสนอ 83,460.00 บาท) บริษัท แมชชีนเทค จำกัด 83,460.00 ราคาต่ำสุด J64/042 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
31 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 1,288,500.00 2,776,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,288,500.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 296,000.00 บาท) บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัด 1,288,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.068/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
32 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 56,960.00 56,960.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 56,960.00 บาท) บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด 56,960.00 ราคาต่ำสุด 64/048 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
33 จ้างเหมาติดตั้งสายนำสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท) บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 60,000.00 ราคาต่ำสุด J64/035 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
34 จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน 179,000.00 200,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ (ราคาที่เสนอ 179,000.00 บาท), ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ (ราคาที่เสนอ 179,000.00 บาท) ร้านเมคเซนส์ ครีเอทีฟ วิชช์ ดีซายน์ 179,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.034/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
35 ซื้อเครื่องบัดกรีแบบเหนี่ยวนำ จำนวน 1 เครื่อง 267,500.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจงซื้อ บริษัท เอ็ม. ที. เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ราคาที่เสนอ 267,500.00 บาท) บริษัท เอ็ม. ที. เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 267,500.00 ราคาต่ำสุด สซ.072/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
36 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปเเบบของที่ระสึกดาราศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 103,500.00 437,230.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จำกัด (ราคาที่เสนอ 103,500.00 บาท), บริษัท ชูการ์ เลค จำกัด (ราคาที่เสนอ 85,500.00 บาท) บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จำกัด 103,500.00 ราคาต่ำสุด สจ.031/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
37 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปเเบบของที่ระสึกดาราศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 111,815.00 437,230.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท เนระมิต จำกัด (ราคาที่เสนอ 111,815.00 บาท), บริษัท เนระมิต จำกัด (ราคาที่เสนอ 80,250.00 บาท) บริษัท เนระมิต จำกัด 111,815.00 ราคาต่ำสุด สจ.033/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
38 ซื้อสิทธิ์ในการรับบริการโปรแกรมและซอฟแวร์ จำนวน 7 รายการ 125,331.24 733,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 125,331.24 บาท) บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 125,331.24 ราคาต่ำสุด สซ.071/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
39 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 151,600.00 200,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย (ราคาที่เสนอ 151,600.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 198,600.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ออล เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 151,600.00 ราคาต่ำสุด สซ.063/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 408,000.00 450,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 408,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 430,787.20 บาท) บริษัท ไวส์ โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 408,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.050/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
41 จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจงจ้าง นายวิทยา ต้อนพรม (ราคาที่เสนอ 20,500.00 บาท) นายวิทยา ต้อนพรม 20,500.00 ราคาต่ำสุด J64/043 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
42 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 249,000.00 2,776,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท สยามเรปแรป จำกัด (ราคาที่เสนอ 249,000.00 บาท) บริษัท สยามเรปแรป จำกัด 249,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.069/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
43 ซื้อสิทธิ์ในการรับบริการโปรแกรมและซอฟแวร์ จำนวน 7 รายการ 404,408.64 733,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด (ราคาที่เสนอ 404,408.64 บาท), บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 426,823.00 บาท) บริษัท เอซอฟท์วัน จำกัด 404,408.64 ราคาต่ำสุด สซ.073/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
44 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 160,000.00 2,776,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ฮีสโตรเซ็นเตอร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด (ราคาที่เสนอ 160,000.00 บาท) บริษัท ฮีสโตรเซ็นเตอร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด 160,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.070/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
45 จ้างที่ปรึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 งาน 199,400.00 299,983.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ราคาที่เสนอ 199,400.00 บาท), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ราคาที่เสนอ 270,000.00 บาท) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 199,400.00 ราคาต่ำสุด สจ.035/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
46 ซื้อเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานกลหลายมิติ (Mill Turn) จำนวน 1 เครื่อง  11,393,360.00 12,500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด (ราคาที่เสนอ 11,393,360.00 บาท), บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด (ราคาที่เสนอ 11,799,000.00 บาท) บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด 11,393,360.00 ราคาต่ำสุด สซ.064/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
47 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  18,380,000.00 26,500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 18,380,000.00 บาท), บริษัท วินเตอร์เทค ทรู จำกัด (ราคาที่เสนอ 20,030,400.00 บาท) บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18,380,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.053/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
48 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 4,400,000.00 26,500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 4,400,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ราคาที่เสนอ 4,499,000.00 บาท) บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด 4,400,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.052/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564
49 จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารฉายดาว หอดูดาวฯ สงขลา จำนวน 1 งาน 820,000.00 950,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 2015 (ราคาที่เสนอ 820,000.00 บาท), บริษัท ก้องพิชิต ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 849,797.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาวิน 2015 820,000.00 ราคาต่ำสุด สจ.038/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
50 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องล้างเเละเคลือบกระจก จำนวน 1 งาน 2,099,684.09 3,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นโม คอนสตรัคชั่น (ราคาที่เสนอ 2,099,684.09 บาท), บริษัท เคเกรท จำกัด (ราคาที่เสนอ 2,200,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นโม คอนสตรัคชั่น 2,099,684.09 ราคาต่ำสุด สจ.037/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 114,000.00 60,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 114,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 150,000.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 114,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.057/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
52 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ 97,400.00 102,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ราคาที่เสนอ 97,400.00 บาท) บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 97,400.00 ราคาต่ำสุด สซ.057/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
53 จ้างก่อสร้างรั้วหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน 1,324,053.84 1,500,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้าง บริษัท อินโปรเกรสซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,324,053.84 บาท) บริษัท อินโปรเกรสซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,324,053.84 ราคาต่ำสุด สจ.036/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
54 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 102,900.00 2,776,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 102,900.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 109,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ 102,900.00 ราคาต่ำสุด สซ.061/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564
55 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ 238,000.00 2,776,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 238,000.00 บาท), ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ราคาที่เสนอ 240,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง 238,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.067/2564 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564
56 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 215,000.00 1,050,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ไซเเอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 215,000.00 บาท), บริษัท เวลา อินโนเวชั่น จำกัด (ราคาที่เสนอ 134,820.00 บาท) บริษัท ไซเเอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด 215,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.055/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 142,096.00 1,050,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 142,096.00 บาท), บริษัท เจเทค อิมพรูฟวิ่ง จำกัด (ราคาที่เสนอ 199,000.00 บาท) บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด 142,096.00 ราคาต่ำสุด สซ.048/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 4,375,000.00 4,480,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิชั่น โปรดักส์ เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 4,375,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิชั่น โปรดักส์ เทรดดิ้ง 4,375,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.066/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564
59   1,776,000.00 1,940,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,776,000.00 บาท) บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,776,000.00 ราคาต่ำสุด สซ.065/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564