ประกาศ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางด้านดาราศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ