ประกาศ เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับออกแบบพัฒนาระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์บนกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ