เกี่ยวกับโครงการ

Banner EDC 10  Banner EDC 7

 

กิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาว

 

หลักการและเหตุผล

       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่จะนำความรู้ความเข้าใจทางดาราศาสตร์ในการเข้าไปส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์โดยผ่านวิชาดาราศาสตร์ และเนื่องด้วยในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม เป็นช่วงของฤดูหนาวซึ่งสภาพอากาศและท้องฟ้าเหมาะสมกับการสังเกตวัตถุท้องฟ้าเป็นอย่างมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและหาชมได้ยาก  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จึงได้มีแผนในการจัดกิจกรรมดูดาวในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ตลอดจนเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนคนไทยที่สนใจดาราศาสตร์และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ท้องฟ้าในช่วงฤดูหนาวให้สาธารณชนได้รับทราบ
2. เพื่อให้เกิดความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ กระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีความสนใจกิจกรรมทางดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีโอกาสสัมผัสปรากฏการณ์ท้องฟ้าผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง
4. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดาราศาสตร์ต่อไป