สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย จับมือสถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามความร่วมมือ หวังพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศและดาราศาสตร์ขั้นสูง ปูทางสร้าง “ดาวเทียมวิจัยฝีมือคนไทย” ในอนาคต

 

        14 ธันวาคม 2561 - สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และดร. เจีย ปิง ประธานสถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำหรับสร้างดาวเทียม พร้อมหารือการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับดาวเทียม และสร้างดาวเทียมวิจัยขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัม รวมถึงแผนขยายความร่วมมือในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาทิ การพัฒนาอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ระบบปรับสภาพตามแสง สำหรับกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติของไทย

        ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สดร. กำลังดำเนิน “โครงการภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย” (Thai Space Consortium: TSC) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายใช้ดาวเทียมเป็นโจทย์ในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่ง สดร. รับผิดชอบการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับดาวเทียม และเป็นผู้ประสานงานหลักของภาคีความร่วมมือดังกล่าว 

        ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศแก่นักวิจัย วิศวกร บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาระหว่างสองหน่่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับดาวเทียมและสร้างดาวเทียมวิจัย การฝึกอบรมด้านเทคนิค    การประชุมทางวิชาการ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลิตอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยของกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศร่วมกัน เป็นต้น องค์ความรู้ที่ได้จะนำไปต่อยอดสู่การพัฒนาดาวเทียมไทยในโครงการภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทยในอนาคต 

คณะผู้บริหาร และนักวิจัย สดร. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศขั้นสูง 

ภายในสถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน

        สถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน (Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics : CIOMP) เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุด ภายใต้สถาบันบัณทิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences : CAS) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2495  มีพนักงานประมาณ 2,000 คน เป็นนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกถึง 90% ภายในสถาบันทัศนศาสตร์ฯ มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 18 ห้อง เพียบพร้อมไปด้วยสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ เทคโนโลยีสุญญากาศ เครื่องมือกลขั้นสูง และระบบควบคุม ปัจจุบัน มีบริษัท Startup ที่เกิดจากสถาบันฯ แห่งนี้ ถึง 84 บริษัท 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Website : www.narit.or.th

Facebook : www.facebook.com/NARITpage

Twitter : @N_Earth,  Instagram : @NongEarthNARIT

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313