ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

ตามที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้ว ผลเป็นดังนี้


1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects

รางวัลชนะเลิศ
นายวชิระ  โธมัส
ชื่อภาพ  Deep Blue Squid in Red Flying Bat
Deep Sky Objects 01 0
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผศ.ทพ.ดร.วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
ชื่อภาพ  Vela Supernova Mosaic
Deep Sky Objects 02 0
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายสุวัฒน์  ผานิตกุลวัฒน์
ชื่อภาพ  NGC2264 , The Christmas Tree Cluster
and Cone Nebula
   Deep Sky Objects 03 0
  
รางวัลชมเชย
นายวุฒิชัย  กรดคีรี
ชื่อภาพ  The Heart and Soul Nebulas
Deep Sky Objects 04 0
  

 
2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ              
นายชยพล  พานิชเลิศ                
ชื่อภาพ  Lunar Occultation of Venus 2023
   ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 01 0
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายกิตติพงศ์  โสมกลาง
ชื่อภาพ  ชมฝนดาวตกเจมินิดส์ที่ผาชะนะได
ตะวันออกสุดแดนสยาม
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 02 0
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
นายปวีณ  อารยางกูร                 
ชื่อภาพ  ยืนเดียวดายใต้ฝนดาวตก

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 03 0
  
รางวัลชมเชย                             
นายราชันย์  เหมือนชาติ             
ชื่อภาพ  วันเพ็ญ Total Lunar Eclipse 2022
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ 04 0
  


3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

รางวัลชนะเลิศ              
นายรัตถชล  อ่างมณี                  
ชื่อภาพ  การเปลี่ยนแปลงของดาวหาง C-2022 E3 (ZTF)
    วัตถุในระบบสุริยะ 01 0
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         
นายชยพล  พานิชเลิศ                
ชื่อภาพ  Meeting ช่วงเวลาแห่งความทรงจำ
วัตถุในระบบสุริยะ 02 0
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         
นายวชิระ  โธมัส                        
ชื่อภาพ  Enter the Red Giant
วัตถุในระบบสุริยะ 03 0
  
รางวัลชมเชย                             
เด็กหญิงรัตติยากรณ์  คำคงอยู่   
ชื่อภาพ  ดาวเสาร์ราชาแห่งวงแหวน
วัตถุในระบบสุริยะ 04 0
  


4. ประเภทภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ              
นายวิศณุ  บุญรอด                    
ชื่อภาพ  Zodiacal Light X Milky Way
วิวธรรมชาติ กับดาราศาสตร์ 01 0
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
นายชัชชัย  จั่นธนากรสกุล          
ชื่อภาพ  Zodiacal Light

วิวธรรมชาติ กับดาราศาสตร์ 02 0
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    
นายนราธิป  รักษา                     
ชื่อภาพ  ส่องดาวดอยผาผึ้ง

วิวธรรมชาติ กับดาราศาสตร์ 03 0
  
รางวัลชมเชย                             
นายราชันย์  เหมือนชาติ             
ชื่อภาพ  กลุ่มดาวนายพรานเหนือดอยหลวงเชียงดาว
    วิวธรรมชาติ กับดาราศาสตร์ 04 0
  


5. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ              
นายเฉลิมเกียรติ  สุวรรณปริญญา
ชื่อภาพ  Electrifying Aurora
ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก 01 0
  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
นายจักรพันธ์  คำมะเนิน             
ชื่อภาพ  Fisherman of Sundog

ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก 02 0
  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         
นายเชษรฐา  ละดาห์                 
ชื่อภาพ  พลาดเป้า
ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก 03 0
  
รางวัลชมเชย                             
นายนธีธร  สุวรรณ                     
ชื่อภาพ  หมวกเมฆสีรุ้ง
ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก 04 0

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ.2566