ประกาศ 

ผลการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์

เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 4