สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนผู้ที่สนใจและรักการถ่ายภาพ ส่งภาพเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท

pr20230619 1

 

เงื่อนไขในการส่งภาพถ่ายเข้าร่วม

การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ ประจำปี 2566 หัวข้อ“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

1.  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

2.  เงื่อนไขประเภทภาพถ่าย

2.1  ประเภท Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลาและกระจุกดาว
2.2 ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก การบังกันของวัตถุในระบบสุริยะ การเกิดคอนจังชันของวัตถุในระบบสุริยะแต่ไม่รวมถึงปรากฏการณ์การขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ การเกิดเฟสของดวงจันทร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่รวมถึงปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ฟ้าผ่า เมฆสี หรือการเกิดรุ้ง (หมายเหตุ : สามารถส่งภาพปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถ่ายจากต่างประเทศได้)
2.3  ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เป็นต้น 
2.4 ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เช่น ภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุบนพื้นโลกกับวัตถุบนท้องฟ้าที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เช่น แสงดาว ทางช้างเผือก กลุ่มดาวกับวิวธรรมชาติ แสงจักรราศี เป็นต้น 
2.5 ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ฟ้าผ่า เมฆสี การเกิดรุ้งกินน้ำ ดวงอาทิตย์ทรงกลดหรือดวงจันทร์ทรงกลด เป็นต้น

3.  กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

3.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยสามารถส่งภาพถ่ายที่เก็บไว้ในอดีตเข้าร่วมประกวดได้
3.2 สามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดประเภท โดยมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเท่านั้น
3.3 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ - นามสกุลจริง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดอื่นอย่างครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้
3.4 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
3.5  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ถ่ายภาพ เขียนคำอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพและเทคนิคที่ใช้ประมวลภาพถ่าย (Image Processing) ให้ครบถ้วน 
3.6   ผู้ส่งภาพเข้าร่วมการประกวดจะต้องอาศัยอยู่และมีที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้
3.7  ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง และหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด|

4.  วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด
4.1  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพพร้อมกรอกรายละเอียดภาพมายัง www.event.narit.or.th ตามลิงค์ที่สถาบันฯ กำหนดให้ครบถ้วน
4.2 ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดให้ส่งไฟล์ภาพ .JPEG ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปอัดขยายภาพเพิ่มได้ไม่จำกัด Pixel

5.  เงินรางวัลการประกวดภาพถ่ายรวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ประกอบด้วย
  5.1  ประเภท Deep Sky Objects
  ลำดับที่  1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                                 เงินรางวัล  15,000  บาท
               จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ลำดับที่  2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร              เงินรางวัล   10,000  บาท
  ลำดับที่  3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร              เงินรางวัล   5,000    บาท
  ลำดับที่  4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                  เงินรางวัล   2,000    บาท 
      5.2  ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
  ลำดับที่  1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                                 เงินรางวัล   15,000  บาท
               จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ลำดับที่  2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร              เงินรางวัล   10,000  บาท
  ลำดับที่  3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร              เงินรางวัล   5,000    บาท
  ลำดับที่  4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                  เงินรางวัล   2,000    บาท 
      5.3  ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ
  ลำดับที่  1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                                 เงินรางวัล   15,000  บาท
               จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ลำดับที่  2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร              เงินรางวัล   10,000  บาท
  ลำดับที่  3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร              เงินรางวัล   5,000    บาท
  ลำดับที่  4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                  เงินรางวัล   2,000    บาท 
      5.4  ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์
ลำดับที่  1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                                    เงินรางวัล   15,000  บาท
             จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลำดับที่  2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                  เงินรางวัล   10,000  บาท
ลำดับที่  3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                  เงินรางวัล   5,000    บาท
ลำดับที่  4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                      เงินรางวัล   2,000    บาท 
      5.5  ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก
ลำดับที่  1 รางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ                                     เงินรางวัล   15,000  บาท
             จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลำดับที่  2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  พร้อมเกียรติบัตร                   เงินรางวัล   10,000  บาท
ลำดับที่  3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเกียรติบัตร                   เงินรางวัล   5,000    บาท
ลำดับที่  4 รางวัลชมเชย  พร้อมเกียรติบัตร                                       เงินรางวัล   2,000    บาท 

6.  ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด

6.1  สถาบันฯ จะเปิดรับภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 
6.2  ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทในเดือนสิงหาคม 2566 ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
        www.narit.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์. 0-5312-1268 ต่อ 304, 305