pr20210811 1 01

 

รายละเอียดการแข่งขัน Astro Challenge ปริศนาดาราศาตร์ รอบคัดเลือก

 

1.ตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 

https://bit.ly/AstroChallenge2021-Code

 

2.กำหนดการแข่งขัน  

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 - 11:20 น. จัดการแข่งขันรูปแบบออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ

08:00 - 10:00 น. เปิดระบบยืนยันตัวตนผ่านลิงก์ Google Form (รายละเอียดในข้อ 4)

10:00 - 10:45 น. เปิดให้เข้าระบบ Zoom Meeting เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทำการแข่งขัน

10:45 - 11:00 น. ชี้แจงกติการแข่งขัน และซักถามข้อสงสัย 

11:00 - 11:20 น. เริ่มการแข่งขันในรูปแบบ Speed Test บน Google Form เวลา 20 นาที แบ่งเป็น

1) ข้อสอบปรนัย จำนวน 60 ข้อ
2) ข้อคำถามพิเศษแบบอัตนัย จำนวน 1 ข้อ


3.การเตรียมอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับเข้าร่วมแข่งขัน 

3.1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 คน ต่อ 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งกล้องหน้าหรือเว็บแคม และติดตั้งระบบ Zoom Meeting เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โดยเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาการแข่งขัน 

3.2 มีลำโพง และไมโครโฟน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สำหรับรับฟังคำชี้แจงและสอบถามข้อสงสัย

3.3 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ตามข้อ 3.1 และ 3.2 จะต้องมีความเสถียรและมีระบบสัญญาณที่ดี

หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ตให้พร้อมในวันแข่งขัน หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ อันเกิดจากความไม่พร้อมหรือขัดข้องในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถนำมาอ้างเป็นเหตุให้เรียกร้องเพื่อขอทำข้อสอบใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค และคณะกรรมการตัดสิน

 

4.วิธีการยืนยันตัวตนของผู้เข้าเแข่งขัน 

4.1 บันทึกภาพใบหน้าพร้อมบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนในลักษณะดังภาพ และ ต้องเห็นรายละเอียดใบหน้าและข้อมูลตามบัตรอย่างชัดเจน 

 pr20210811 1 04

 

4.2 อัพโหลดภาพตามข้อ 4.1 ผ่านลิงก์ Google Form ทาง https://bit.ly/AstroChallenge2021-Verify ให้เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08:00-10:00 น. เท่านั้น 

4.3 หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพื่อเข้าระบบ Zoom Meeting ในเวลา 10:00 น.


5.ดาวน์โหลดโปรแกม และการตั้งค่าระบบ Zoom Meeting ในการแข่งขันรอบคัดเลือก

5.1 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Zoom Meeting ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน  

ดาวน์โหลดได้ที่ https://zoom.us/

5.2 การตั้งชื่อเพื่อเข้าร่วมระบบ Zoom Meeting 

            กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันกรอกเป็นรหัสประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ตามด้วยชื่อ - นามสกุลของผู้เข้าแข่งขัน  (ตรวจสอบรหัสผู้เข้าแข่งขันได้ที่ https://bit.ly/AstroChallenge2021-Code) ตัวอย่าง  N-001-01 สมชาย รุ่งเรือง

5.3 กรุณาศึกษาวิธีการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนและระหว่างการแข่งขัน ตามลิงก์นี้
https://bit.ly/AstroChallenge2021-Zoom

 

6.คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขัน Astro Challenge รอบคัดเลือก

6.1 ให้ผู้เข้าแข่งขันอ่านรายละเอียด คำชี้แจงและข้อปฏิบัติการเข้าร่วมแข่งขัน Astro Challenge 2021 รอบคัดเลือก ที่ส่งแจ้งมาใน E-Mail ฉบับนี้ ตามข้อ 1) - 9) ให้เข้าใจก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 18 ส.ค. 64 

6.2 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือก แต่งกายด้วยชุดนักเรียนขณะทำการแข่งขันออนไลน์ สำหรับผู้หญิงเก็บผมให้เรียบร้อยและมองเห็นใบหู

6.3 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องยืนยันตัวตนตามข้อ 4) ให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด

6.4 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะเปิดให้เข้าระบบตั้งแต่เวลา 10:00 น. ผู้เข้าแข่งขันต้อง Log In เข้าระบบ Zoom Meeting ภายในเวลา 10:45 น. เท่านั้น  ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ควรเผื่อเวลาให้คณะกรรมตรวจสอบก่อนรับเข้าระบบด้วย และให้เตรียมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค

6.5 ช่วงเวลา 10:00 - 10:45 น. จะมีการสุ่มเรียกชื่อ ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ยินชื่อของตนเองกดปุ่ม Raise hands เพื่อแสดงตัวตน

6.6 การยืนยันตัวตนจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตรงกับรหัสประจำตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากสมาชิกในทีมเข้าระบบการแข่งขันออนไลน์ 

6.7 ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 6.3-6.6 ได้ภายในเวลา 10:45 น. กรรมการขอสงวนสิทธิคัดชื่ออกจากการแข่งขัน

6.8 ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ตให้พร้อมในวันแข่งขัน หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ อันเกิดจากความไม่พร้อมหรือขัดข้องในระหว่างการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถนำมาอ้างเป็นเหตุให้เรียกร้องเพื่อขอทำข้อสอบใหม่ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแข่งขันในแต่ละภูมิภาค และคณะกรรมการตัดสิน

6.9 กรณีผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา ให้อยู่ในระบบ Zoom Meeting จนกว่าจะหมดเวลาการแข่งขัน และต้องเปิดกล้องแสดงใบหน้าผู้เข้าแข่งขัน ไม่ลุกจากที่นั่งจนกว่าคณะกรรมการจะประกาศหมดเวลาและเสร็จสิ้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

6.10 การแข่งขันในรอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต้

6.11 คะแนนรวมของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คนในทีม จะนำไปคัดเลือกตัวแทนภาค ภาคละ 2 ทีม เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

 

7.ข้อปฏิบัติระหว่างการแข่งขัน

7.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิดกล้องไว้ตลอดเวลาที่ทำการแข่งขัน

7.2 ห้ามผู้เข้าแข่งขันพูดคุย ปรึกษากับผู้อื่นด้วยวิธีการใด ๆ

7.3 ห้ามใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณ

7.4 ห้ามสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร หรือสื่อต่างๆ

7.5 ห้ามเปิดหนังสือ/ เอกสารคำสอน/ เอกสารประกอบการสอน/ เอกสาร Power point หรือ คัดลอกข้อมูลจากสื่อทุกชนิด 

7.6 ห้ามพูดคุย ปรึกษา ถามหรือบอกคำตอบแก่บุคคลอื่น รวมถึงคัดลอกคำตอบจากบุคคลอื่น

7.7 ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพนิ่ง แคปเจอร์ภาพหน้าจอ ภาพวีดิโอ  ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อสอบ โดยเด็ดขาด  หากตรวจพบจะถือว่าท่านละเมิดกฏการแข่งขัน และจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

7.8 หากเกิดปัญหา หรือมีข้อซักถามใดๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันติดต่อผู้ควบคุมการแข่งขันผ่านทาง Direct Message บนระบบ Zoom Meeting เท่านั้น 

 

8.ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

  • ผู้ร่วมแข่งขันยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นออกจากการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

9.ลิงก์เข้าร่วมระบบ Zoom Meeting การแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 (เปิดระบบเวลา 10:00 น.)

  • นำส่งทาง E-Mail ที่กรอกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน   ** โปรดตรวจสอบ ** ขอให้ทุกท่านโชคดี แล้วพบกันวันแข่งขันรอบคัดเลือกครับ 

--------------------------

ทีมงานผู้จัดการแข่งขัน Astro Challenge 2021

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


pr20210811 1 05