ดวงอาทิตย์ที่รัก

ดวงอาทิตย์ที่รัก

“ดวงอาทิตย์ที่รัก” เป็นเรื่องสั้นแนวสังคมวิทยาศาสตร์ โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน