เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์

เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์

ข้อมูล

หนังสือ : เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์
แต่งโดย : รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

            พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานแก่วงการดาราศาสตร์ไทยมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์แบบก้าวกระโดด พระองค์ทรงส่งเสริมเอาพระราชหฤทัยใส่ และมีพระราชดำริในโครงการทางด้านดาราศาสตร์ หลายครั้งที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมกิจกรรมทางดาราศาสตร์ที่หน่วยงานต่างๆ จัดถวาย พระองค์มีพระราชดำริเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาดาราศาสตร์หลายประการอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาดาราศาสตร์ในอนาคต ผู้รับสนองพระราชดำริก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสากลและการพัฒนากำลังคนทางด้านดาราศาสตร์

            ความสนพระราชหฤทัย ทรงใฝ่รู้ ทรงติดตามองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ทางดาราศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นจำนวนมากน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามนี้มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านปัญญา กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และจิตนาการแก่ประชาชนและเยาวชนในวงกว้าง และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจดาราศาสตร์มากขึ้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจการทางด้านดาราศาสตร์ของไทยอย่างต่อเนื่อง

            การเสด็จพระราชดำเนินเยือนหอดูดาวและสถาบันดาราศาสตร์หลายๆ แห่งในต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้นานาประเทศให้ความร่วมมือทางดาราศาสตร์แก่ประเทศไทยเป็นอันมาก มีโครงการวิจัยร่วมในระดับนานาชาติระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างชาติ มีกิจกรรมทางวิชาการด้านดาราศาสตร์อันเกิดจากองค์กรดาราศาสตร์ของไทยในหอดูดาวสำคัญหลายแห่งของโลก อาทิ กล้องโทรทรรศน์ ควบคุมระยะไกลของไทยที่ติดตั้งที่อยู่สาธารณรัฐชิลี

 

PP06

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง 9 มีนาคม 2559 ณ เมืองเตอร์ดาเต ประเทศอินโดนีเซีย

 

            ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมเอาพระราชหฤทัยใส่ และมีพระราชดำริในโครงการทางด้านดาราศาสตร์ ทรงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่เอื้อให้ดาราศาสตร์ไทยเติมโตรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวงการดาราศาสตร์ไทย ประเทศไทยจึงยกระดับพัฒนาการด้านดาราศาสตร์สู่มาตรฐานสากลอย่างอย่างงาม