เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

          คุณเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษา พร้อมคณะผู้พิพากษาผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแปลงผันเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

naru information 20221118