เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

คณะบุคลากรงานจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจารใบลาน การอนุรักษ์พับสา” จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มี ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้ด้านการจารใบลาน การอนุรักษ์พับสา พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา เพื่อได้ศึกษาและเข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีที่มีความหลากหลายของคนในแต่ละสังคม

S 30720039 S 30720041

S 30720040 S 30720042

S 30720043 S 30720044

S 30720045 S 30720048 S 30720052

S 30720046 S 30720047

S 30720050 S 30720051