เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

คุณกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะบุคลากร เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแปลงผันเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสมุดดาราศาสตร์และหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

20200819 02

20200819 03

20200819 04

20200819 05

20200819 06

20200819 07

20200819 08