เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

1.ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

2.ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

3.ดร.มานพ มาสมทบ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

4.ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

5.นายณัฏฐวัชช์  รุ่งเสถียรธร ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. (ผู้แทน ดร.ชินะ) โครงสร้างน้ำหนักเบา

6.นางสาวชัชฎาภรณ์ แสนแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ผู้ประสานงาน)

7.นางสาวนันท์ชญาน์ ชำนิ ที่ปรึกษา (ทีมวิเคราะห์)

8.นายฐิติวัฒน์ เย็นวิชัย ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

naru 20211202 1 01