เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

ดร.ดิเรก อินจันทร์ รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

naru 20210311 01