เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

20200821 01