เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

20200819 01