เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

นายพิสิฏฐ  นิธิยานันท์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ นำคณะนักเรียนฯ

  1. นายเจตพัฒน์ Winchester College, UK
  2. นางสาวธยานี Shrewsbury International School Bangkok
  3. นางสาวณยามา Queen margaret's school, UK
  4. ด.ช.ณอินทร์ Shrewsbury International School Bangkok
  5. ด.ช.พุทธ Shrewsbury International School Bangkok

เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

20200818 02

20200818 03

20200818 04