เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  ผู้อำนวยการ สดร. นำ Mr. Steve Durst  ผู้อำนวยการ International Lunar Observatory Association (ILOA)  เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

20200818 01