เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำคุณกันต์พจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ รองประธานกรรมการ (ECU Shop) พร้อมคณะเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. นำ นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

1.ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

2.ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

3.ดร.มานพ มาสมทบ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

4.ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

5.นายณัฏฐวัชช์  รุ่งเสถียรธร ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. (ผู้แทน ดร.ชินะ) โครงสร้างน้ำหนักเบา

6.นางสาวชัชฎาภรณ์ แสนแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ผู้ประสานงาน)

7.นางสาวนันท์ชญาน์ ชำนิ ที่ปรึกษา (ทีมวิเคราะห์)

8.นายฐิติวัฒน์ เย็นวิชัย ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

Read more ...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งขาติ นำ ว่าที่ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

อาจารย์ทศพร จันทมงคลเลิศ ที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินเพื่อพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

ดร.ดิเรก อินจันทร์ รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม นำ อาจารย์บุญพรี์ พันธ์วร ผู้ทรงคุณวุฒิรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และอาจารย์วิโรจน์ ประกอบพิบูล อดีต ผู้อำนวยการฝ่าย ขึ้นตรงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

นายพิสิฏฐ  นิธิยานันท์  เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ นำคณะนักเรียนฯ

  1. นายเจตพัฒน์ Winchester College, UK
  2. นางสาวธยานี Shrewsbury International School Bangkok
  3. นางสาวณยามา Queen margaret's school, UK
  4. ด.ช.ณอินทร์ Shrewsbury International School Bangkok
  5. ด.ช.พุทธ Shrewsbury International School Bangkok

เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  ผู้อำนวยการ สดร. นำ Mr. Steve Durst  ผู้อำนวยการ International Lunar Observatory Association (ILOA)  เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

Read more ...