พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

พิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น.

ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา อันเป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่ 3 ของประเทศไทย รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ตามหลักศาสนาอิสลาม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการที่สำคัญของภาคใต้ ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1

3

4

5

6

7

8