พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

พิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน นครราชสีมา

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

          เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์หอดูดาวภูมิภาคสำหรับ "หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน ศูนย์ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา" หอดูดาวภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

1

2

3

4

5

6

7