เสวนา “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย”

เสวนา

ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย


วันที่ 2 กันยายน พ.. 2565 เวลา 8.30-21.00 น.

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

 

     ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแขนงหนึ่งของมนุษย์ จุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์มาจากมนุษย์ที่สังเกตความเคลื่อนไหวของวัตถุท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และกลุ่มดาวต่างๆ รู้จักจดบันทึกปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อมามนุษย์ก็สามารถคำนวณทางโคจรของวัตถุท้องฟ้าได้ ความรู้ที่สะสมจากอดีตจนกลายมาเป็นดาราศาสตร์ที่มนุษย์รู้จักในปัจจุบัน ดาราศาสตร์โบราณนำการใช้ดาราศาสตร์เพื่อกิจกรรมทางสังคม ทางพิธีกรรม การก่อสร้าง และที่สำคัญต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันคือการทำปฏิทินที่มีการบันทึกหลักฐานยุคโบราณจากทั่วโลก รวมถึงหลักฐานประเภทจารึกและโบราณสถานที่พบในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคก่อนสุโขทัยมาถึงยุครัตนโกสินทร์

     โครงการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของดาราศาสตร์พื้นบ้านของคนไทในอดีตที่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนเชื้อชาติไท รวมไปถึงสังคม ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่คนไทอาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาค ความเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์ในวัฒนธรรมอื่นที่อยู่ใกล้เคียง จึงได้จัดอบรมเสวนา เรื่อง “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ภูมิปัญญดาราศาสตร์ของคนไทยและความเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์ของสากล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภูมิปัญญาดาราศาสตร์ของชาวล้านนา

NARU 20220804 01

 

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

            วันที่ 2 กันยายน 2565

 

เป้าหมายของโครงการ

          จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ประกอบด้วย  นักเรียน นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา – บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 

ผู้ดำเนินการบรรยาย

โดย      อาจารย์วรพล  ไม้สน            รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

             ดร.ดิเรก อินจันทร์               นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย
  2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ภูมิปัญญดาราศาสตร์ของคนไทยและความเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์ของสากล
  3. ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภูมิปัญญาดาราศาสตร์ของชาวล้านนา

 

 qr code

หมายเหตุ  :  กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยลงทะเบียน Online ผ่าน QR code

ฟรีค่าลงทะเบียน/อาหารและเครื่องดื่ม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ : จิราภา อัครวิทยาพันธุ์

โทรศัพท์ 053-121-268 ต่อ 202 / 098 423 9442

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการจัดอบรมเสวนา

เรื่อง ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย
วิทยากร : นายวรพล ไม้สน รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย /

ดร.ดิเรก อินจันทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 2 กันยายน พ.. 2565 เวลา 8.30-21.00 น.

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.               กล่าวเปิดพิธี

                                              โดย       รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม      ที่ปรึกษา สดร.

09.15 - 10.30 น.                 ดาราศาสตร์ไทยในกระแสอารยธรรมโลก

                                               โดย       นายวรพล ไม้สน : รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

10.30 – 10.45 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.                   สัพพะตำราดาราศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ไท

                                               โดย       ดร.ดิเรก อินจันทร์ : นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12.15 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                  ศิลปกรรมตำราดาว

                                                โดย       นายวรพล ไม้สน : รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

14.30 – 14.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.00 น.                   มรดกภูมิปัญญาดาราศาสตร์ไทย

                                                โดย       นายวรพล ไม้สน : รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

17.00 - 18.00 น.                   เรียนรู้ดาวฤกษ์ - จักรราศี – ดาวนักขัตตฤกษ์ (ท้องฟ้าจำลอง)

                                                 โดย       เจ้าหน้าที่ สดร.

18.00 น. - 19.00 น.               พักรับประทานอาหารเย็น

19.00 น. – 21.00 น.               สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

                                                 (สอนวัดมุม/สังเกตด้วยตา/กล้องโทรทรรศน์/บันทึกภาพดาว)

21.00 น.                                   จบการบรรยาย

         

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสม

 

NARU 20220804 02

NARU 20220804 03

NARU 20220804 04

NARU 20220804 05

NARU 20220804 06

NARU 20220804 07

NARU 20220804 08

NARU 20220804 09

NARU 20220804 10

NARU 20220804 11