หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์

หอดูดาว ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

          โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อเข้าถ่ายทำวิดีทัศน์ “เทิดทูนพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9” เมื่อปี พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรดาวศุกร์ในเวลากลางวัน ผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ½ นิ้ว จากบันทึกเหตุการณ์ข้อมูลของ ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ในการศึกษา ค้นคว้าต่อไป เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ หอดูดาว ดาดฟ้าตึกฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ขอขอบคุณ ผศ.ดร.โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

archive 20220401 01

archive 20220401 02

archive 20220401 03

archive 20220401 04

archive 20220401 05

archive 20220401 06

archive 20220401 07