การอนุรักษ์และการจัดเก็บเอกสารโบราณ

“การอนุรักษ์และการจัดเก็บเอกสารโบราณ”

          หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของเอกสารที่ความเก่าแก่ จึงได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์ของไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ดร.ดิเรก อินจันทร์ รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การจัดทำฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์และการจัดเก็บเอกสารโบราณ ให้กับ รศ.ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษา สดร. พร้อมคณะบุคลากรงานหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ 

1

2

3

4