“เทศกาลยี่เป็งกับความเชื่อนอกระบบ”

การจัดเสวนามีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลยี่เป็งของชาวล้านนาซึ่งประกอบไปด้วยความเชื่อหลายประการที่แฝงอยู่ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยใช้มุมมองที่หลากหลายจากนักวัฒนธรรมศึกษา
นักคติชนวิทยา และมุมมองแนวคิดที่แตกต่างจากนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ ฯลฯ เพื่อร่วมกันขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับ "เทศกาลยี่เป็งของล้านนา" และก้าวออกนอกกรอบทางความคิด ความเชื่อดั้งเดิมทางวัฒนธรรมไปสู่มุมมองใหม่ให้กว้างออกไปมากขึ้น

naru training 20201020 03

 

          ในการนี้  หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมตัวเขียนและคติชนวิทยาล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดการเสวนา "เทศกาลยี่เป็งกับความเชื่อนอกระบบ" ในวันจันทร์ที่
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องประชุมแอนโดรเมดา อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่  ****ฟรีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง**** รับจำนวนจำกัด
50 ที่นั่ง

naru training 20201020 02

 

ลงทะเบียนผ่าน QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

โทร 082 468 4455 (จิราภา)

โทร 053 121 268-9 ต่อ 202

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการเสวนา

เรื่อง “เทศกาลยี่เป็งกับความเชื่อนอกระบบ”

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ห้องประชุมแอนโดรเมดา

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

          12.30-13.00 น.      ลงทะเบียน

          13.00.13.30 น.      กล่าวเปิดการเสวนา

โดย           รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

        ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

          13.30-15.00 น.      เสวนา “เทศกาลยี่เป็งกับความเชื่อนอกระบบ”

วิทยากร  โดย

                                      “คติความเชื่อ”

                                      อาจารย์สนั่น ธรรมธิ    

                                      ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมล้านนา                              

                                      สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                      “ตามรอยปฏิทินที่มาและความสำคัญของวันเพ็ญเดือนสิบสอง (ยี่เป็ง)”

                                      อาจารย์อรพิน ริยาพร้าว

                                      นักดาราศาสตร์โบราณคดี

                                      ผู้ช่วยนักวิจัย สดร.

                                      “ราศี ฤกษ์ และดวงดาว ในวันยี่เป็ง”

                                      ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่

                                      อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          15.00-15.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

          15.15-16.30 น.      เสวนา “เทศกาลยี่เป็งกับความเชื่อนอกระบบ” (ต่อ)

ตอบข้อซักถาม-แลกเปลี่ยนความรู้

          16.30 น.              กล่าวปิดการเสวนา

โดย          รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

        ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 

S 30490651 S 30490653

S 30490654 S 30490655

S 30490656 S 30490657

S 30490658 S 30490659

S 30490660 S 30490661