ดาราศาสตร์กับปฏิทิน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

“ดาราศาสตร์กับปฏิทิน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้”

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-17.00 น.

โดย อาจารย์ วรพล ไม้สน เลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ณ ห้องconvention 3 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

poster 01

หลักการและเหตุผล

          ปฏิทินเป็นสิ่งที่เราใช้กันทุกวันและมีความผูกพันกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต ในยุคโบราณมนุษย์เฝ้าสังเกตุวัตถุท้องฟ้า เช่น ดวงจันทร์ และได้ทำการบันทึกสำหรับเป็นเครื่องมือบอกเวลาในการเพาะปลูก รวมถึงการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการบอกเวลา วัน เดือน จึงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนตั้งแต่อดีตและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับคนไทยก็มีการพัฒนาปฏิทินของตัวเองขึ้นมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีของผู้คนในแต่ละถิ่น การพัฒนาปฏิทินจึงมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และอาจทำให้เกิดการถกปัญหาเรื่องปฏิทินกันมาโดยตลอด จากปัญหาดังกล่าวทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ในการจัดทำปฏิทินที่ถูกต้องและสอดคล้องกับวิถีชิวิตของคนไทย

          ดังนั้น หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ดาราศาสตร์กับปฏิทิน : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านดาราศาสตร์เบื้องต้นและแนวคิดในการนำไปสู่การจัดทำปฏิทิน และสามารถคำนวณวันเดือนปีจากระบบจันทรคติเป็นสุริยคติวันเดือนปีจากระบบจันทรคติเป็นสุริยคติได้ รวมถึงรับทราบองค์ความรู้เรื่องปฏิทินปักขคณนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

รับจำนวนจำกัด 50 คน

  1. ครู อาจารย์ นักวิจัย
  2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

*** ฟรีเฉพาะค่าใช้จ่ายภายในงาน เป็นการอบรมแบบไปเช้า-เย็นกลับ ***

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่

หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

โทรศัพท์ 053 121 268 ต่อ 202 

หรือ 082 468 4455 (จิราภา อัครวิทยาพันธุ์)

โทรสาร 053 121 250 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดกำหนดการ