2562

การสำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย

การสำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย

การสำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย

ระหว่างวันที่ 4 - 10 เมษายน 2562 

ณ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุคณะมิสซังต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Read more ...