2560

การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ”

การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ  เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ”

การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์ ”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.      

ณ ห้องดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร"

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร"

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร"

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30  น.

ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อุทยานดาราศาสตร์สิริธร จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ  เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น.     

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

Read more ...

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช: เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

การบรรยายเชิงวิชาการ  เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช:  เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

การบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช:

เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 – 13.30 น.

ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...