2559

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ  เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ

เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-13.00 น.

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดการเอกสารและการบริหารงานจดหมายเหตุขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ระบบการจัดการเอกสารและการบริหารงานจดหมายเหตุขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ระบบการจัดการเอกสารและการบริหารงานจดหมายเหตุขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น.

โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...