2558

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 – 13.00 น.

ณ โรงแรมอิสติน จังหวัดเชียงใหม่

Read more ...