สายงานภารกิจหลัก

สายงานสนับสนุนภารกิจ


 

นักศึกษาที่สนใจสมัคร ส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้

          1. ชื่อ-สกุล

          2. สาขาวิชา / สถานศึกษา / ชั้นปี

          3. งานที่สนใจจะฝึก (ดูได้จากประกาศในหน้าเว็บไซต์นี้)

          4. วันที่เริ่มและสิ้นสุดการฝึก

ทางสถาบันจะพิจารณาเบื้องต้นและแจ้งผลทางอีเมล

 สายงานภารกิจหลัก

 

สายงานสนับสนุนภารกิจ