ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Picture1 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช  ทองอำไพ อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Horticulture) Oregon State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

·      รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      ผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ


 Picture2

2. ดร. นายแพทย์ ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ อายุ 56 ปี

วุฒิการศึกษา

·      DrPH (Public Health), Johns Hopkins University, U.S.A.

·      รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติการทำงาน

·      รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

·      กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

·      กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ


 Picture3

3. ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  ฤทธิเดช อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

·      วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

·      อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

·      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


 Picture4

4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษา

·      ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·      ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

·      วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา

·      อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา

ประวัติการทำงาน

·      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 Picture5

5. ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Physics), Case Western Reserve University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

·      นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 Picture6

6. นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

·      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

·      รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


 Picture7

7. รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ  รตะนานุกูล อายุ 64 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Organic Chemistry), The National University of Ireland, University College Cork, Ireland

ประวัติการทำงาน

·      เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

·      เลขาธิการสภาการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      เลขาธิการ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


 Picture8

8. นายมนูญ  สรรค์คุณากร อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา

·      นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·      เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

·      รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

·      ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      กรรมการและที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


 Picture9

9. ศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Materials Science and Engineering), The Pennsylvania State University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

·      หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตำแหน่งปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน

·      คณบดี สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี


 Picture10

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองศักดิ์  ทรงสถาพร อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา

·      Ph.D. (Astronomy), University of Manchester, UK

ประวัติการทำงาน

·      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·      ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

หมายเหตุ        * ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ประธานกรรมการ                            10,000 บาท

กรรมการ                                     8,000 บาท

 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกชุด

ประธานอนุกรรมการ                         5,000 บาท

อนุกรรมการ                                 4,000 บาท