คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Last updated : เมษายน 2566

คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดังรายนามต่อไปนี้


ประธานกรรมการ

1

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

2                           3

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4    5     6

7     8     9     10

 

กรรมการและเลขานุการ

11

 

     ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

     ประธานกรรมการ

     15,000 บาท

     กรรมการ

     12,000 บาท

     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

     10,000 บาท

     ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกชุด                                       

     ประธานอนุกรรมการ

     7,500 บาท

     อนุกรรมการ

     6,000 บาท