หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

          โดยเป็นการสมควรในการกำหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนทุจริต กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ  และให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และระบบการให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

 1. นิยาม

          “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

          “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

          “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 30 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

          “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติงานของสถาบัน ทั้งในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส จริยธรรม และความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

          “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

          “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งเหนือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหนือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

          “ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นการทุจริตในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของสถาบัน ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติจั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย

          “การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ

 

หมวด 1

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียนการทุจริต

 1. หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต

              2.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานของสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้

                    (1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่

                    (2) กระทำการผิดต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน

                    (3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

                    (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

                    (5) กระทำการนอเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

              2.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฎชัดเจน ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน

 1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้

    3.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ติดต่อกลับ

    3.2 ชื่อหน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน

    3.3 การกระทำทั้งหมายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน

    3.4 คำขอของผู้ร้องเรียน

    3.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน

    3.6 ระบุวัน เดือน ปี

    3.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)

 1. กรณีการร้องเรีนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
 2. เรื่องร้องเรีนที่อาจไม่รับพิจารณา

    5.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ

    5.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ

    5.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.1

 1. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

    6.1 ผู้ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

    6.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สถาบัน ที่ http://www.narit.or.th

    6.3 ร้องเรียนผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมวด 2

กระบวนการพิจารณาดำเนินการ

 1. ให้งานกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากภายนอก และงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากภายใน
 2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้หัวหน้างส่วนงานตามข้อ 7 รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้อำนวยการ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้
 3. ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้หัวหน้าส่วนงานตามข้อ 7 แนะนำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้อำนวยการ
  เพื่อดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่
  จะสามารถกระทำได้
 4. กรณีที่ผู้อำนวยการ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่วยงานหลักตามข้อ 7 ดำเนินการตามคำสั่งนั้น
 5. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวข้อง
  และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งนำความเห็นเสนอผู้อำนวยการ ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการเพื่อยุติเรื่อง
 6. ในการพิจารณไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ผู้ถูกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
 7. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการ ภายในสามสิบวัน
  (30 วัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเสนอประธานกรรมการต่อไป หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อผู้อำนวยการ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน (15 วัน)
 8. เมื่อมีการดำเนินการเบื้องต้นเป็นประการใด ให้หน่วยงานหลักตามข้อ 7 แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน (15 วัน) เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
 9. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการดังนี้

                (1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

                (2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน (กรณีที่ไม่สามารถระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง) พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน