การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ รวบรวมความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของนักวิจัย นักวิชาการ ครู ฯลฯ (วัตถุประสงค์และขอบเขตประชากรหน้า 2) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล (เดือนเมษายน 2564) และจะรายงานผลในเดือนกรกฎาคม 2564 (ตามแผนการดำเนินงานหน้า 9)

2. โครงการปฐมนิเทศลูกจ้าโครงการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.64 เป็นการให้เจ้าหน้าที่ใหม่รับทราบภารกิจของหน่วยงานและข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป (รายละเอียดตามกำหนดการโครงการฯ)