ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9

9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องพิมพิ์ใน ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

แนวนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนพัฒนาสถาบัน

แผนบริหารความต่อเนื่อง

แผนบริหารความต่อเนื่อง COVID-19

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานประจำปี

9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ประมวลจริยธรรมสถาบัน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการให้บริการหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ สดร.

9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา [ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง]

9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ [ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง]

9(7) มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน

9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ประกาศราคากลาง

ประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา