ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 7

7(1) โครงสร้างและการจัดการองค์กร

             โครงสร้างองค์กร

             ทำเนียบผู้บริหาร

 7(2) อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน

             ประวัติความเป็นมา

             โครงการในพระราชดำริ

             วิสัยทัศน์และพันธกิจ

7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล

            หน่วยบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ห้องสมุดดาราศาสตร์

            สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

            260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

            โทรศัพท์ 053 121 268 – 9 ต่อ 202   โทรสาร 053 121250

            E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

astro park

7(4) กฎหมายและกฎระเบียบ