รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน โปรดยื่นเอกสารผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้วจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบผ่านทางอีเมล์

Read more ...

สายงานภารกิจหลัก

สายงานสนับสนุนภารกิจ


 

นักศึกษาที่สนใจสมัคร ส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้

          1. ชื่อ-สกุล

          2. สาขาวิชา / สถานศึกษา / ชั้นปี

          3. งานที่สนใจจะฝึก (ดูได้จากประกาศในหน้าเว็บไซต์นี้)

          4. วันที่เริ่มและสิ้นสุดการฝึก

ทางสถาบันจะพิจารณาเบื้องต้นและแจ้งผลทางอีเมล

 สายงานภารกิจหลัก

 

สายงานสนับสนุนภารกิจ